Nové identifikační symboly paliv

Na stojanech čerpacích stanic a plnících hrdlech vozidel se setkáte s novým značením benzinu a nafty.  Jednotné symboly vám umožní jednodušší orientaci v přibývajících palivech s různým podílem biosložky či v různém komerčním pojmenování těchto paliv doma i v EU. Základní popis získáte zde, oficiální leták EU v českém překladu zde.

OPTIMAL DIESEL +

Jedná se o prémiovou motorovou naftu, která je zákazníkům k dispozici na vybraných čerpacích stanicích EuroOil. Oproti běžně prodávané motorové naftě na trhu neobsahuje biosložku a naopak je nadstandardně obohaceno o moderní multifunkční aditivum, které má pozitivní vlivy na životnost motoru a spotřebu paliva.   
 • Snížení spotřeby – zvýšená mazivost snižuje spotřebu paliva až o 5 % (v závislosti na typu a stáří vozidla, způsobu jízdy a době trvalého používání tohoto paliva) a zlepšuje ochranu palivového čerpadla a motoru před opotřebením, případně i zadřením.
 • Detergentní účinky – detergentní přísada udržuje čistotu vstřikovacích trysek a celého palivového systému včetně sacích ventilů, případně čistí již zanesené trysky a palivový systém.
 • Prodloužení životnosti motoru – zlepšené protikorozní vlastnosti paliva chrání palivový systém před korozí a prodlužují životnost pohonné jednotky.
 • Pohodlnější tankování – protipěnivostní přísada omezuje tvorbu pěny, což umožňuje snadnější a rychlejší tankování do nádrže vozidla bez přerušení.
 • Vynikající dlouhodobá skladovatelnost – zásluhou snížené citlivosti na pohlcování vzdušné vlhkosti a tvorbu emulzí je možné při optimálních podmínkách palivo skladovat až dva roky bez ohrožení jeho kvalitativních parametrů.


Související materiály:
Vybrané ukazatele motorové nafty
Doba použitelnosti paliv

OPTIMAL DIESEL

Na všech čerpacích stanicích EuroOil si mohou zákazníci zakoupit naftu OPTIMAL DIESEL bez biosložky. Oproti běžně prodávané motorové naftě na trhu s obsahem biosložky, resp. FAME až 7 % je OPTIMAL DIESEL v důsledku nepřítomnosti biosložky méně náročný na sledování a zacházení při skladování a použití. Kvalita nafty OPTIMAL DIESEL bez biosložky splňuje veškeré požadavky technické normy ČSN EN 590.   
 • menší náchylnost při spalování v motoru k tvorbě a napékání úsad na povrchu vstřikovacích trysek, a tím vyšší provozní spolehlivost palivového systému motoru
 • vynikající dlouhodobá skladovatelnost paliva, která je využitelná zejména u vozidel dlouhodobě vyřazených z provozu, vozidel pro sezónní provoz, agregátů náhradních zdrojů elektřiny apod.
 • menší citlivost na pohlcování vzdušné vlhkosti do paliva, a tím menší náchylnost paliva k jeho případné biologické kontaminaci
 • díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do nádrže vozidla.

Dodavatelem motorové nafty OPTIMAL DIESEL bez biosložky je společnost Čepro.


Související materiály:
Vybrané ukazatele motorové nafty
Doba použitelnosti paliv

BA 95 OPTIMAL

Bezolovnatý benzin BA 95 Optimal  je nové optimální palivo pro Váš vůz, které nabízíme v síti čerpacích stanic EuroOil. Vlivem nového multifunkčního aditivu má vylepšené vybrané parametry a užitné vlastnosti. Složení aditivu je přizpůsobeno pro automobilové benziny s obsahem bioetanolu. Kvalitativní parametry tohoto produktu jsou stanoveny normou ČSN EN 228.   


Životnost motoru
 • čistí a udržuje spalovací prostor, sací ventily, vstřikovací trysky a vnitřek karburátorů (tzv. „clean up“ a „keep clean“ efekt)

Výkon a spotřeba paliva
 • zlepšené mazací účinky zajišťují hladký a pružný chod motoru
 • snížené tření přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 4 %

Provozuschopnost
 • snížení škodlivých emisí výfukových plynů, především obsahu kysličníků dusíku a nespálených uhlovodíků
 • zlepšené antikorozní vlastnosti zvyšují ochranu celého palivového systému
 • zvýšená operabilita při studeném a teplém startu motoru
 • kompenzace negativních efektů přítomnosti etanolu na některé vlastnosti paliva


Související materiály:
Vybrané ukazatele bezolovnatých benzínů
Doba použitelnosti paliv

BA 98 SUPER PLUS

Od benzinu Natural 95 se liší oktanovým číslem ve výši minimálně 98.   
Bezolovnaté automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 °C. Jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.


Související materiály:
Vybrané ukazatele bezolovnatých benzínů
Doba použitelnosti paliv

BA 95 NATURAL

Bezolovnaté automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 °C. Jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.   

LPG

Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquefied Petroleum Gas) se používá jako palivo pro zážehové motory vozidel, upravených pro jeho spalování.   
LPG jako motorové palivo je směsí zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi a čtyřmi atomy uhlíku v molekule.
LPG je extrémně hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí pod -20 °C, jejíž páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu.
Kvalita produktu je stanovena normou ČSN EN 589.

CNG

CNG (Compressed Natural Gas), resp. stlačený zemní plyn je stále více užíván jako palivo pro pohon motorových vozidel především se zážehovým motorem, které jsou pro tento druh paliva konstruovány.   
Stlačený zemní plyn obsahuje min. 85 % čistého metanu.
V literatuře je uváděna jeho vysoká hodnota oktanového čísla výzkumnou metodou (130), v normě však není tento parametr zahrnut.
Odborníci považují CNG za relativně nejčistější alternativu k benzinu a motorové naftě, je dokonce o něco čistší než zkapalněný ropný plyn (LPG). Další významnou výhodou CNG je jeho podstatně nižší cena oproti automobilovému benzinu.
Kvalita CNG je stanovena normou ČSN 656517.

AdBlue

Kapalné aditivum, které se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny.
V síti EuroOil postupně přibývá míst nabízejících tankování AdBlue rovnou z pistole. Jde o pohodlnou a levnější variantu než při nákupu látky v kanystru. Seznam čerpacích stanic najdete na https://www.ceproas.cz/eurooil/cerpaci-stanice po zadání příslušného filtru.

Jde o kapalné aditivum, které se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny.

Roztok má teplotu tuhnutí -11 °C a vzhledem k tomu bývá často na vozidlech určených do chladnějších podmínek užíván systém ohřevu nádrže, případně i vedení AdBlue chladicí kapalinou motoru nebo elektricky.

AdBlue je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se močovina nejprve co nejrovnoměrněji mísí s výfukovými plyny, rozkládá se vlivem tepla za přítomnosti obsažené vody na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Amoniak dále na povrchu reaguje s oxidy dusíku (NOx), které vznikají za vysokých teplot při spalování nafty. Z výfuku pak místo většiny NOx odchází neškodné přírodní produkty vodní pára a dusík.

Spotřeba AdBlue je přibližně 3 až 7 % spotřebovaného paliva, přičemž vyšší hodnota se dá předpokládat u přísnějších emisních limitů. Běžná spotřeba kapaliny AdBlue u osobních automobilů je 0,8 - 1,2 litru na 1000 kilometrů. Spotřeba záleží na produkci NOx, tedy na způsobu jízdy a klimatických podmínkách.

Podmínkou uvedené reakce je dostatečná teplota výfukových plynů a vlastního katalyzátoru. Proto je výfukový systém většinou vybaven čidly teploty na vstupu (někdy i výstupu) z katalyzátoru. Množství AdBlue je dávkováno až po dosažení potřebné teploty reaktoru v množství závislém na signálu tzv. NOx senzoru umístěného před, za, nebo na obou místech katalyzátoru podle použitého řízení systému aby nedocházelo ke vzniku páchnoucích sloučenin čpavku, krystalizaci nadbytečné močoviny na výstupu z výfuku ani překročení legislativního limitu NOx při aplikaci malé dávky.