Projekt rozšíření výdejních lávek (VL) - sklad Třemošná

Přehled omezení v průběhu rozšiřování


 

Číslo VLVL 1VL 2VL 4
ProduktRozšiřování, mimo provozBA 95/98/NM/TolexBA 95/NM
26.10.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-17:00
V provozu od 17:00
mimo provoz non stop
27.10.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
28.10.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
29.10.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
30.10.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
31.10.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
01.11.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
02.11.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
03.11.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
04.11.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
05.11.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
06.11.2022mimo provoz non stopBez omezení mimo provoz non stop
07.11.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-17:00
V provozu od 17:00
mimo provoz non stop
08.11.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-17:00
V provozu od 17:00
mimo provoz non stop
09.11.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-17:00
V provozu od 17:00
mimo provoz non stop
10.11.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-17:00
V provozu od 17:00
mimo provoz non stop
11.11.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-17:00
V provozu od 17:00
mimo provoz non stop
12.11.2022mimo provoz non stopMimo provoz  8:00-14:00
V provozu od 14:00
bez omezení
13.11.2022mimo provoz non stopbez omezeníbez omezení
14.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
15.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
16.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
17.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
18.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
19.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
20.11.2022mimo provoz non stopmimo provoz non stopbez omezení
21.11.2022mimo provoz non stop  
22.11.2022mimo provoz non stop  
23.11.2022mimo provoz non stop  
24.11.2022mimo provoz non stop  
25.11.2022mimo provoz non stop  
26.11.2022mimo provoz non stop  
27.11.2022mimo provoz non stop  
28.11.2022mimo provoz non stop  
29.11.2022mimo provoz non stop  
30.11.2022mimo provoz non stop  
01.12.2022mimo provoz non stop  
02.12.2022mimo provoz non stop  
03.12.2022mimo provoz non stop  
04.12.2022mimo provoz non stop  
05.12.2022mimo provoz non stop  
06.12.2022mimo provoz non stop  
07.12.2022mimo provoz non stop  
08.12.2022mimo provoz non stop  
09.12.2022mimo provoz non stop  
10.12.2022mimo provoz non stop  
11.12.2022mimo provoz non stop  
12.12.2022mimo provoz non stop  
13.12.2022mimo provoz non stop  
14.12.2022mimo provoz non stop  
15.12.2022mimo provoz non stop  
16.12.2022mimo provoz non stop  
17.12.2022mimo provoz non stop  
18.12.2022mimo provoz non stop  
19.12.2022mimo provoz non stop  
20.12.2022mimo provoz non stop  
21.12.2022mimo provoz non stop  
22.12.2022mimo provoz non stop  
23.12.2022mimo provoz non stop  
24.12.2022mimo provoz non stop  
25.12.2022mimo provoz non stop  
26.12.2022mimo provoz non stop  
27.12.2022mimo provoz non stop  
28.12.2022mimo provoz non stop  
29.12.2022mimo provoz non stop  
30.12.2022mimo provoz non stop  
31.12.2022mimo provoz non stop  
Vyřešte své potřeby

Žádost o vyjádření k technickým sítím

Žádosti o vyjádření lze podat buď elektronicky v internetové aplikaci nebo zasláním žádosti (možno použít přiložený formulář) se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě a přehledné situaci nejlépe v měřítku 1:10 000 na adresu OESN:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213,
170 04 Praha 7
nebo na e-mailovou adresu: ceproas@ceproas.cz.
 

Žádosti podané pomocí internetové aplikace jsou vyřizovány přednostně. Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci je žadateli vyjádření odesíláno poštou nebo e-mailem.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás: 

Aplikace „Portál dopravce“

Informace pro dopravce a řidiče automobilových cisteren

Dohody o pravidlech přístupu, rizika a pracovní postupy, další informace pro řidiče AC uvnitř textu.

1. Informace pro dopravce - Smluvní podmínky Dohody o pravidlech přístupu


27.1.2020
Dnes byla spuštěna aplikace „Portál dopravce“ (dříve „VjezdyAC“)
Pro přihlášení do aplikace jsou stále platné původní přihlašovací údaje (jako do „VjezdyAC“).
https://vjezdyac.ceproas.cz/account/login 
Při používání postupujte prosím podle instrukcí níže: 
Portál_Dopravce_2020_cz.pdf

27.1.2020
Today was launched the "Carrier Portal" application (formerly "vjezdyAC")
For login to the application, the original login data (as in "vjezdyAC") is still valid.
https://vjezdyac.ceproas.cz/account/login
Please follow the instructions below:
Portal_for_Carriers_2020_en
Portal Dopravce_Frachtführer_2020_de
Portal_Przewoźnika_2020_pl
Fuvarozói_Portál_2020_hu


Příloha č. 3 Dohody o pravidlech odběru zboží_2020
Schedule number 3_RULES FOR COLLECTION OF THE GOODS_1.2.2020
Anlage Nr. 3_REGELN FÜR DIE SAMMLUNG VON WAREN_1.2.2020
 

 

2. Informace k plnění cisteren v letních měsících
Opatření proti přeplnění automobilových cisteren v letních měsících z důvodů výdeje pohonných látek dle litrů přepočítaných na 15oC.
Vždy v období od 1. 6. do 30. 9. bude na všech terminálech zapnutá automatická redukce navoleného množství pohonných látek řidičem na ETR terminálech. Procento ponížení se liší pro každý typ produktu a sklad, v závislosti na průměrných teplotních výkyvech a teplotě pohonných látek na každém skladě. Systém koriguje či vypíná toto ponížení i podle teploty produktu poslední nakládky na konkrétní výdejové stopě.

 


3. Informace o rizicích, požadavcích na výbavu a výstroj a pracovních postupech
 

Rizika jsou zpracována v dokumentech pro jednotlivé sklady.

 

Tematický plán a časový rozvrh školení řidičů

Pravidla odběru zboží na výdejních terminálech pohonných hmot ČEPRO

Informace o základních požadavcích na výbavu autocisteren, výstroj řidičů a plnění interních pravidel ČEPRO
 

Postup činností řidiče - plniče při spodním plnění na VL ČEPRO


4. Informace pro řidiče automobilových cisteren

 

Školení řidičů na skladech společnosti ČEPRO, a.s.

Platné od 1.4.2022

 

Školení nového řidiče

Za „nové“ jsou považováni všichni noví řidiči bez předchozího zácviku na konkrétním skladu, včetně řidičů přijíždějících v zácviku se svým zkušeným kolegou řidičem.

Školení nových řidičů probíhá na skladech společnosti standardně ve školících dnech úterý a čtvrtek, vždy od 07:00 do 13:00

 • K provedení školení musí být řidič nejdříve platně zaregistrován a musí mít přidělenou (vyrobenou) vstupní kartu na ETR.
 • Dopravce oznámí potřebu proškolení nového řidiče na konkrétní sklad nebo na centrální dispečink prostřednictvím elektronické pošty alespoň 1 pracovní den před požadovaným termínem (viz tabulka přehled kontaktů)
 • Součástí školení je vždy prostudování elektronické prezentace, ověřovací test ze znalostí a asistované praktické plnění AC na plnící lávce se školitelem. Kompletní školení řidiče proto může proběhnout pouze při přistavení AC dopravce k tomuto plnění a vybavení řidiče předepsanými OOPP.
 • Školení je možno rozdělit na 2 části, teoretickou část s testem a praktickou část spojenou s plněním AC. Školení je považované za platné pouze po splnění obou jeho částí.
 • Ověřovací písemný test lze opakovat v případě neúspěchu v jednom kalendářním dni maximálně 2x.
 • Praktické zaškolení v případě neznalostí/neschopnosti řidiče jej zdárně absolvovat (závisí na individuálním posouzení školitele) lze opakovat v jednom kalendářním dni maximálně 1x.

Výjimka z pevných termínů školení

 • Žádost o proškolení v jiném než výše uvedeném termínu musí být elektronicky zaslána na sklad nejméně jeden pracovní den předem, a to příslušným dopravcem nebo dispečerem centrálního dispečinku. Sklad potvrdí žadateli ne/akceptaci výjimky opět elektronicky (odpovědí na obdrženou žádost). Je plně v kompetenci skladů žádosti vyhovět nebo ji zamítnout.

Školení odebráno na základě Sankčního řádu

 • V případě, že řidiči bylo odebráno školení na základě Sankčního řádu, postupuje dopravce podle výše uvedených bodů. Řidič je povinen absolvovat obě části školení, tj. jak teoretickou část, tak část praktickou.
 • Za opakované školení bude dopravci dle smluvních podmínek účtován poplatek 500,- (Příloha č. 3 – Pravidla odběru zboží na výdejních terminálech pohonných hmot k Dohodě o pravidlech realizace odběru zboží dopravcem na výdejních terminálech ČEPRO, a.s., odst. 2.2.).

Obnovování školení řidičů (platnost školení je od data provedení 1 rok)

 • Obnovení školení po 1 roce na tom konkrétním skladu, kde tento řidič již absolvoval školení nového řidiče s praktickým zácvikem, je možné provést kdykoliv bez předchozí avizace (24/7).
 • Součástí školení je prostudování elektronické prezentace na PC přístupném řidičům a provedení ověřovacího testu.
 • Vyhodnocení testu provádí operátor, který však vždy stanovuje priority při výkonu své funkce. Bezpečnost a řízení provozu skladu má proto vždy absolutní přednost před proškolováním řidičů a prováděním kontrolního testu. Řidič je proto vždy povinen respektovat pokyny operátora a počkat, až zajištění bezpečného provozu skladu umožní provádět úkony spojené s jeho školením.
 • Ověřovací písemný test lze opakovat v případě neúspěchu v jednom kalendářním dni maximálně 2 x.

Osnova teoretického školení řidičů a kompletní školící prezentace pro všechny jednotlivé sklady jsou zveřejněny zde na webových stránkách společnosti.

V případě provedení zásadních změn v technologii skladu může být vyžadováno opakované proškolení řidičů ze znalostí potřebných pro nakládku na konkrétních skladech i v jiném časovém intervalu, než je uvedený 1 rok. Tato skutečnost, pokud by nastala, bude dopravcům předem avizována.


Driver Training at ČEPRO, a.s. Warehouses (01.04.2022)

 

Přehled kontaktů

centrální dispečinkobchod.praha@ceproas.cz739583772
   
Bělčiceoperatori.belcice@ceproas.cz738122623
Cerekvicedispecink.cerekvice@ceproas.cz738126273
Hájekoperatori.hajek@ceproas.cz738122721
Hněviceoperatori.roudnice@ceproas.cz738124327
Kloboukyoperatori.klobouky@ceproas.cz738129715
Loukovdispecink.loukov@ceproas.cz738128273
Mstěticeoperatori.mstetice@ceproas.cz738125796
Sedlnicedispecink.sedlnice@ceproas.cz738128611
Smyslovdispecink.smyslov@ceproas.cz738123295
Střelicedispecink.strelice@ceproas.cz738129214
Šlapanovdispecink.slapanov@ceproas.cz738127284
Třemošnáoperatori.tremosna@ceproas.cz738122325
Včelnádispecink.vcelna@ceproas.cz738123514Basic requirements for drivers equipment, AC equipment
HOW DRIVERS (FILLERS) MUST PROCEED WHILE PERFORMING BOTTOM FILLING OF THE TANK TRUCK
Alapkövetelmények a gépjárművezetők és a tartálykocsi felszerelését illetően
A GÉPJÁRMŰVEZETŐ-ADR SZERINT TÖLTŐ_
Grundanforderungen an die Ausrüstung der Fahrer, die Ausstattung von Tankwagen
TÄTIGKEITSABLAUF DER FAHRER (Befüller gemäß ADR) VON TANKWAGEN
Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia kierowców, osprzętu autocysterny
PROCEDURA CZYNNOŚCI KIEROWCY-napełniającego według ADR
Основні вимоги до спорядження водіїв, обладнання AC
ПРОЦЕДУРА ДІЇ ВОДІЯ (заправника відповідно до ADR) AC ПРИ НИЗЬКОМУ НАПОВНЕННІ


Školení řidičů cisteren

 

Hájek

Hněvice

Cerekvice

Mstětice

Bělčice

Smyslov

Třemošná

Včelná

Šlapanov

Střelice

Loukov

Klobouky

Sedlnice

 

Informace o změně ovládání přístupového terminálu MARS
Od července 2014 není na přístupovém terminálu pro řidiče funkční tlačítko pro komunikaci s operátorem skladu. Pro řešení problému s nakládaným produktem řidič přednostně komunikuje se svým dispečerem, v případě dodávek pro Čepro s naším centrálním dispečinkem. Operátor skladu nemá k poskytování informací o zboží a jeho uvolnění žádnou pravomoc. V případě akutní potřeby, kdy se jedná o bezpečnost nebo místní technický problém, je stále aktivní spojení z výdejových lávek.
V případě, že dojde k problémům na straně Čepra, volejte na telefonní číslo centrálního dispečinku Čepra, které je u výdejového terminálu uvedeno nebo je uvedeno zde.

Sankční řád
Společnost ČEPRO jako odesílatel nebezpečných věcí a provozovatel zařízení se zvýšeným rizikem, je povinna zabezpečit povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti, které jsou definovány v dohodě ADR.
Pro zvýšení bezpečnosti všech osob pohybujících se v našich zařízeních a pro podporu dodržování závazných pravidel byl vydán společností ČEPRO a.s. Sankční řád a soupis sankcí.


Sankční řád
Sanctions Regulations 
Sankcje Regulamin
Sanktionsverordnung
Szankciókat szabályzat

Soupis sankcí
Sanction Rules - list of sanctions
Regulamin dotyczący sankcji – spis sankcji
Sanktionsverordnung - Sanktionsliste
Büntetőszabályzat - büntetések jegyzéke

 

Informace pro dodavatele prací a další cizí osoby

Informace pro dodavatele prací, služeb, nájemce, návštěvy a další cizí osoby v areálech skladů a na pracovištích produktovodu společnosti ČEPRO, a.s. – splnění podmínek pro umožnění výkonu činností v prostorách a na pracovištích společnosti.

Splnění těchto podmínek je povinné pro všechny zúčastněné externí zaměstnance:

a) Vstupní školení
b) Povolení ke vstupu a k vjezdu do skladu
c) Požadované osobní ochranné prostředky dle smlouvy/dohody o provedení prací 
d) Splnění případně dalších dohodnutých podmínek pro výkon činností

osnova školení cizích zaměstnanců – obecná část 
osnova školení cizích zaměstnanců – skladová část
Prezentace pro školení cizích osob – obecná část
povolení k vstupu/vjezdu (formulář)
safetypass (informace)
Registr bezpečnostních požadavků

a) Vstupní školení je podmínkou pro umožnění výkonu jakýchkoliv činností externích zaměstnanců v prostorách společnosti ČEPRO, a.s. Školení probíhá v prostorech skladu/produktovodu dle osnov školení ve dvou fázích 1. fáze školení je obecná část, která je společná pro všechna pracoviště ČEPRO, a.s. a 2. fáze školení je místní část realizovaná na konkrétních skladech nebo objektech společnosti, kde bude činnost vykonávána. Tato 2. fáze poskytuje doplňující informace na konkrétní podmínky objektů skladu/produktovodu, rovněž tak i na konkrétní prováděné činnosti v těchto objektech, doplněné i o informace o rizicích daného pracoviště, opatření proti jejich působení a havarijní postupy. Z obecné části tak budete proškoleni pouze při prvním (vstupním) školení a pak dále v periodě 1x za 2 roky. Z místní části budete proškoleni na každém jednotlivém pracovišti (skladu/ produktovodu) společnosti v periodě 1x za rok. Školení provádí, v závislosti na prováděné činnosti, odpovědní zaměstnanci společnosti formou prezentace nebo jinou vhodně zvolenou formou. 
Data o absolvovaném školení jsou evidována v SAFETY PASSu (má u sebe externí zaměstnanec) a interním systému evidence školení.

Příklad: externí zaměstnanec má platnou 1. i 2. fázi školení, kterou absolvoval při vstupním (prvním) školení na skladě Hájek, práci na skladě Hájek dokončil a byl poslán k výkonu práce na sklad Střelice, kde musí absolvovat již jen 2. fázi školení (první má platnou). Při práci na skladě Střelice, která byla většího rozsahu a trvala delší dobu, se přiblížila doba vypršení platnosti 1. fáze školení (platnost 2 roky) tohoto zaměstnance. Zaměstnanec tedy absolvoval znovu školení této všeobecné části (1. fáze) a pak mohl pokračovat v činnosti na skladu Střelice až do skončení doby platnosti místního školení (1 rok). Pokud by chtěl pokračovat v činnosti na skladě Střelice, musel by si obnovit školení i této místní části.

Pro provádění činnosti na konkrétním skladě je vždy nutné mít platné obě fáze školení.

b) Povolení ke vstupu a k vjezdu do skladu
Pro usnadnění a urychlení vystavení tohoto povolení je možné, po dohodě s vedoucím konkrétního skladu, předem vyplnit některé požadované údaje (údaje o pracovnících a údaje o vozidlech) a dohodnutým způsobem na sklad předat.

c) Požadované osobní ochranné pracovní prostředky dle smlouvy/dohody o provedení prací
Tento požadavek je předem stanoven v rámci pracovního postupu/smlouvy……

Společnost ČEPRO, a.s. netoleruje porušování stanovených požadavků na používání OOPP

Zjednodušte si život

Elektronická fakturace

Tato služba zajistí posílání faktur ve formátu PDF přímo na vaši emailovou adresu. Má tedy mnoho výhod – všechny faktury máte v elektronické podobě pohodlně na jednom místě a odpadá tak starost se složitou archivací.
 

PDF soubor faktury je opatřen elektronickým podpisem ČEPRO, a. s. vydaným certifikační autoritou PostSignum Qualified a časovým razítkem I. CA První certifikační autority, a.s. Velikost PDF souboru jedné faktury je zhruba 150 kB, velikost souboru jednoho DNL je cca 120 kB.

Související materiály: Technické informace

Vyřešte své potřeby

Žádost o souhlas se záměry v ochranném pásmu zařízení

Přístup společnosti ČEPRO, a.s. k posuzování žádostí o souhlas se stavbami a jinými činnostmi v ochranném pásmu produktovodu a skladovacích zařízení určených ke skladování a přepravě nouzových zásob ropných produktů.

Informace ke geodetickému zaměření

Jednotný pokyn pro geodetické zaměření staveb a zařízení ČEPRO, a.s.

Podrobnosti o detailech geodetického zaměření a předání geodetických dat jsou ke stažení v aktuálním znění zde: JPGMS

Přečtěte si

Oznámení rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na listinné

Ptejte se analogicky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací

Svou žádost žadatel může adresovat v listinné podobě na adresu sídla společnosti, případně elektronicky do datové schránky nebo emailem na adresu elektronické podatelny.

Oficiální název: ČEPRO, a.s.

Důvod a způsob založení:
Akciová společnost ČEPRO, a.s. (dále jen "společnost") byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny rozhodnutím zakladatele ze dne 16. 12. 1993. Společnost byla založena jako obchodní společnost za účelem obchodování a tvorby zisku. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1994.

Organizační struktura: https://www.ceproas.cz/o-nas/vedeni-firmy 

Kontaktní spojení:
sídlo a adresa pro doručování: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
tel: +420 221 968 125
elektronická podatelna: ceproas@ceproas.cz
datová schránka: hk3cdqj


Případné platby můžete poukázat: č. účtu 11902931/0100, VS: 1061999
Identifikační číslo: 60193531
DIČ: CZ 60193531

Nejdůležitější předpisy:
Stanovy společnosti ČEPRO, a.s.
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Postup při získávání informací:
Společnost ČEPRO, a.s. zastává směrem k veřejnosti jako soukromoprávní akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika, zásadně otevřený a transparentní přístup, a proto v případech žádostí o poskytnutí informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb. zpravidla postupuje, byť se nepovažuje za povinný subjekt, analogicky podle tohoto zákona. Žádosti o informace jsou tak posuzovány a rozhodovány se snahou o co největší přezkoumatelnost ze strany veřejnosti a s cílem naplnit účel zákona, avšak zároveň při jejich vyřízení musí být žádosti posuzovány v souladu s jinými právními předpisy a v neposlední řadě rovněž se základními právními principy.

Žadatel - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Svou žádost žadatel může adresovat v listinné podobě na adresu sídla společnosti, případně elektronicky do datové schránky nebo emailem na adresu elektronické podatelny.

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace postupuje společnost analogicky způsobem a ve lhůtách dle ustanovení §14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb.


Sazebník úhrad za poskytování informací:
V souvislosti s poskytováním informací je společnost oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Společnost může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování) a tisk:
formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 4,00 Kč/A3
Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování) a tisk:
formát A4 jednostranný 4,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 8,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 8,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 16,00 Kč/A3

Osobní náklady:
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali) 300,00 Kč/hod.

Platnost sazebníku od 1. 1. 2020


Přehled poskytnutých informací:
2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 2018201920202021

Přehled výročních zpráv

Když máte problém

Informace o mimosoudním řešení případného spotřebitelského sporu

Kam se obrátit, když nejste spokojeni?

Spotřebitel, je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého případného spotřebitelského sporu se společností ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

14. 11. 2022
Úspěšná výstava „Design a transformace“

Čepro podpořilo projekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).

Více informací
16. 8. 2022
ČEPRO se otevírá alternativním zdrojům energie v dopravě
Legislativní požadavky ze Zákona o ochraně ovzduší plníme kombinací několika opatření.
Více informací
3. 7. 2022
ČEPRO podpořilo výstavu s názvem „Design a transformace"
UMPRUM v Bruselu představí historii, současnost a vizi českého designu.
Více informací