Vyřešte své potřeby

Žádost o vyjádření k technickým sítím

Žádosti o vyjádření lze podat buď elektronicky v internetové aplikaci nebo zasláním žádosti (možno použít přiložený formulář) se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě a přehledné situaci nejlépe v měřítku 1:10 000 na adresu OESN:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213,
170 04 Praha 7
nebo na e-mailovou adresu: ceproas@ceproas.cz.
Žádosti podané pomocí internetové aplikace jsou vyřizovány přednostně. Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci je žadateli vyjádření odesíláno poštou nebo e-mailem.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás:

Nová aplikace „Portál dopravce“

Informace pro dopravce a řidiče automobilových cisteren

Koronavir: Důležitá preventivní opatření při vstupu na sklady. ČTĚTE!

ČR přistoupila k mnohostranným dohodám M324 a M325. Čtěte, co to znamená - více po rozkliknutí.

ČR přistoupila dne 20.3.2020 k mnohostranné dohodě M324, která řeší propadlé osvědčení řidičů/bezpečnostních poradců ADR v tomto mimořádném období. Dohoda ale platí pouze na území státu, který k této dohodě přistoupil. Pro případy exportů si tedy nejdříve ověřte, jestli státy přes jejichž území je přeprava prováděna a státy cílové, k této dohodě také přistoupily.

Řidičům splňujícím parametry této dohody podle našich záznamů bude softwarovým zásahem v naší evidenci platnost školení prodloužena do 30.11.2020.

Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M325 dle oddílu 1.5.1 dohody ADR týkající se periodických a meziperiodických inspekcí cisteren podle 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 dohody ADR a osvědčení o schválení vozidel podle 9.1.3.4 dohody ADR.
Text dohody je dostupný zde. Platnost periodických a meziperiodických zkoušek vozidel, jejichž platnost skončila nebo končí mezi 1.3.2020 a 1.8.2020, bude u vozidel dopravců prodloužena v systému ČEPRO, a.s. podle této dohody, tj. do 30.8.2020.
Platnost Osvědčení o schválení vozidel (ADR 9.1.3.4.), jejichž platnost skončila nebo končí mezi 1.3.2020 a 1.8.2020, bude u vozidel dopravců prodloužena v systému ČEPRO, a.s. podle této dohody, tj. do 30.8.2020.
Kontaktovat centrální dispečink jednotlivě kvůli prodlužování platnosti dle mnohostranné dohody M235 proto není nutné.1. Informace pro dopravce - Smluvní podmínky Dohody o pravidlech přístupu

27.1.2020
Dnes byla spuštěna aplikace „Portál dopravce“ (dříve „VjezdyAC“)
Pro přihlášení do aplikace jsou stále platné původní přihlašovací údaje (jako do „VjezdyAC“).
https://vjezdyac.ceproas.cz/account/login 
Při používání postupujte prosím podle instrukcí níže:
Portál_Dopravce_2020_cz.pdf

27.1.2020
Today was launched the "Carrier Portal" application (formerly "vjezdyAC")
For login to the application, the original login data (as in "vjezdyAC") is still valid.
https://vjezdyac.ceproas.cz/account/login
Please follow the instructions below:
Portal_for_Carriers_2020_en
Portal Dopravce_Frachtführer_2020_de
Portal_Przewoźnika_2020_pl
Fuvarozói_Portál_2020_hu


Příloha č. 3 Dohody o pravidlech odběru zboží_2020
Schedule number 3_RULES FOR COLLECTION OF THE GOODS_1.2.2020
Anlage Nr. 3_REGELN FÜR DIE SAMMLUNG VON WAREN_1.2.2020
3. sz. melléklet_ÁRUK GYŰJTEMÉNY SZABÁLYAI_1.2.2020

Aktuální informace:
29.2.2020 bude ukončen přechodný provoz pro registraci a obnovování platnosti osvědčení vozidel volně přístupným webovým formulářem. Od 1.3.2020 bude možná aktualizace platnosti údajů o vozidlech a řidičích, a registrace nových, pouze prostřednictvím logovaného přístupu přes aplikaci "Portál Dopravce".

Current information:
29.2.2020 the temporary operation for registration and renewal of vehicle certificates will be terminated by means of a free web form. From 1.3.2020 it will be possible to update the validity of data on vehicles and drivers, and to register new ones, only through a log-in access via the "Carrier Portal" application.

Nová evidence údajů o vozidlech - jak na to; FAQ
New vehicle data registration system - how to do it; FAQ

Dopis obchodního ředitele: změny v registraci cisternových vozidel
Business Manager´s letter: The changes in practice of registration of new tank trucks

 
2. Informace k plnění cisteren v letních měsících
Opatření proti přeplnění automobilových cisteren v letních měsících z důvodů výdeje pohonných látek dle litrů přepočítaných na 15oC.
Vždy v období od 1. 6. do 30. 9. bude na všech terminálech zapnutá automatická redukce navoleného množství pohonných látek řidičem na ETR terminálech. Procento ponížení se liší pro každý typ produktu a sklad, v závislosti na průměrných teplotních výkyvech a teplotě pohonných látek na každém skladě. Systém koriguje či vypíná toto ponížení i podle teploty produktu poslední nakládky na konkrétní výdejové stopě.


3. Informace o rizicích, požadavcích na výbavu a výstroj a pracovních postupech

Rizika jsou zpracována v dokumentech pro jednotlivé sklady.

Hájek

Hněvice

Cerekvice

Mstětice

Bělčice

Smyslov

Třemošná

Včelná

Šlapanov

Střelice

Loukov

Klobouky

Sedlnice

Tematický plán a časový rozvrh školení řidičů

Pravidla odběru zboží na výdejních terminálech pohonných hmot ČEPRO

Informace o základních požadavcích na výbavu autocisteren, výstroj řidičů a plnění interních pravidel ČEPRO

Postup činností řidiče - plniče při spodním plnění na VL ČEPRO


4. Informace pro řidiče automobilových cisteren

Upřesnění provozní doby pro školení řidičů AC pro přístup do našich skladů.
(platné od 1.1.2020)
Řidiči jsou pro umožnění vstupu do našich skladů povinni absolvovat vstupní školení. Toto školení je potom třeba obnovovat každý rok. Informace o platnosti školení jednotlivých řidičů pro jednotlivé sklady je dostupná dopravcům na Portálu dopravce (nová verze Portálu od ledna 2020). Každý řidič je informován o platnosti svého školení ADR a školení pro vstup do skladu Čepra po dobu jednoho měsíce před vypršením jeho platnosti vždy při jeho přihlášení na terminálu ETR (Golem) při jeho vstupu do skladu.
Školení zabezpečuje operátor, který stanovuje priority při výkonu své funkce. Bezpečnost a řízení provozu skladu má vždy absolutní přednost před proškolováním řidičů a prováděním praktického zácviku. Řidič je vždy povinen respektovat pokyny operátora a počkat, až zajištění bezpečného provozu skladu umožní provádět úkony spojené s jeho školením.

Školení probíhá podle tematického plánu a časového rozvrhu.

První školení pro vstup do konkrétního skladu.
Je vždy nezbytný praktický zácvik v technologii skladu.
Proto probíhá pouze v pracovních dnech v době od 6:00 do 17:00, sklad Sedlnice pouze od 6:00 do 14:00.
Mimo pracovní dny a uvedenou dobu není provedení prvního školení provozně možné.

Obnova platnosti školení pro vstup do skladu.
Není nezbytný praktický zácvik v technologii skladu.
Na skladech, kde již řidič jednou v technologii skladu proškolen byl, a pokud řidič sám nevyžaduje opakovat praktický zácvik v technologii skladu, nedošlo ke změnám, které by praktický zácvik vyžadovaly, a nejsou pochybnosti o znalostech řidiče, je možno provést opakované proškolení řidiče kdykoliv v provozní době skladu.

Obnova platnosti školení po předčasném odebrání školení (Sankční řád)
Při předčasném odebrání školení z důvodu uplatnění této sankce jsou vždy pochybnosti o znalostech řidiče.
V těchto případech je řidiči umožněno pro obnovení platnosti absolvovat školení výhradně podle podmínek pro první školení pro vstup do skladu, tedy pouze v pracovní dny od 06:00 do 17:00, sklad Sedlnice od 06:00 do 14:00.

Bez platného školení, nebo po vypršení jeho platnosti nebude řidiči umožněna nakládka. Prosíme dopravce o pochopení a o plánování prvního proškolení svých řidičů, kde je nutný praktický zácvik na pracovišti výdejních lávek v pracovní dny a v uvedené době. Opakované následné školení potom může být provedeno kdykoliv v provozní době skladu (viz. podmínky pro opakované školení uvedené výše). Plánujte ho proto ještě před vypršením platnosti původního školení. Můžete tím eliminovat zdržení a tím i následné provozní problémy na vaší straně.

Basic requirements for drivers equipment, AC equipment
HOW DRIVERS (FILLERS) MUST PROCEED WHILE PERFORMING BOTTOM FILLING OF THE TANK TRUCK
Alapkövetelmények a gépjárművezetők és a tartálykocsi felszerelését illetően
A GÉPJÁRMŰVEZETŐ-ADR SZERINT TÖLTŐ_
Grundanforderungen an die Ausrüstung der Fahrer, die Ausstattung von Tankwagen
TÄTIGKEITSABLAUF DER FAHRER (Befüller gemäß ADR) VON TANKWAGEN
Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia kierowców, osprzętu autocysterny
PROCEDURA CZYNNOŚCI KIEROWCY-napełniającego według ADR
Основні вимоги до спорядження водіїв, обладнання AC
ПРОЦЕДУРА ДІЇ ВОДІЯ (заправника відповідно до ADR) AC ПРИ НИЗЬКОМУ НАПОВНЕННІ


Školení řidičů cisteren

Hájek

Hněvice

Cerekvice

Mstětice

Bělčice

Smyslov

Třemošná

Včelná

Šlapanov

Střelice

Loukov

Klobouky

Sedlnice

 

Informace o změně ovládání přístupového terminálu MARS
Od července 2014 není na přístupovém terminálu pro řidiče funkční tlačítko pro komunikaci s operátorem skladu. Pro řešení problému s nakládaným produktem řidič přednostně komunikuje se svým dispečerem, v případě dodávek pro Čepro s naším centrálním dispečinkem. Operátor skladu nemá k poskytování informací o zboží a jeho uvolnění žádnou pravomoc. V případě akutní potřeby, kdy se jedná o bezpečnost nebo místní technický problém, je stále aktivní spojení z výdejových lávek.
V případě, že dojde k problémům na straně Čepra, volejte na telefonní číslo centrálního dispečinku Čepra, které je u výdejového terminálu uvedeno nebo je uvedeno zde.

Sankční řád
Společnost ČEPRO jako odesílatel nebezpečných věcí a provozovatel zařízení se zvýšeným rizikem, je povinna zabezpečit povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti, které jsou definovány v dohodě ADR.
Pro zvýšení bezpečnosti všech osob pohybujících se v našich zařízeních a pro podporu dodržování závazných pravidel byl vydán společností ČEPRO a.s. Sankční řád a soupis sankcí.


Sankční řád
Sanctions Regulations 
Sankcje Regulamin
Sanktionsverordnung
Szankciókat szabályzat


Soupis sankcí
Sanction Rules - list of sanctions
Regulamin dotyczący sankcji – spis sankcji
Sanktionsverordnung - Sanktionsliste
Büntetőszabályzat - büntetések jegyzéke

Zjednodušte si život

Elektronická fakturace

Tato služba zajistí posílání faktur ve formátu PDF přímo na vaši emailovou adresu. Má tedy mnoho výhod – všechny faktury máte v elektronické podobě pohodlně na jednom místě a odpadá tak starost se složitou archivací.
PDF soubor faktury je opatřen elektronickým podpisem ČEPRO, a. s. vydaným certifikační autoritou PostSignum Qualified a časovým razítkem I. CA První certifikační autority, a.s. Velikost PDF souboru jedné faktury je zhruba 150 kB, velikost souboru jednoho DNL je cca 120 kB.

Související materiály: Technické informace
Vyřešte své potřeby

Žádost o souhlas se záměry v ochranném pásmu zařízení

Přístup společnosti ČEPRO, a.s. k posuzování žádostí o souhlas se stavbami a jinými činnostmi v ochranném pásmu produktovodu a skladovacích zařízení určených ke skladování a přepravě nouzových zásob ropných produktů.
Ptejte se podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací

Žadatel uvede své jméno, adresu, telefonické a e-mailové spojení, a případně preferovaný způsob předání informace (např. e-mail).
Oficiální název: ČEPRO, a.s.

Důvod a způsob založení:
Akciová společnost "ČEPRO, a. s." (dále jen "společnost") byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny rozhodnutím zakladatele ze dne 16. 12. 1993. Společnost byla založena jako obchodní společnost za účelem obchodování a tvorby zisku.Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1994.

Vedení společnosti: viz www.ceproas.cz

Kontaktní spojení:
poštovní adresa/sídlo: Praha 7, Dělnická 12, č.p. 213 PSČ 170 04
tel: +420 221 968 125
e-mail: ceproas@ceproas.cz

Případné platby můžete poukázat : č.účtu 11902931/0100
Identifikační číslo: 60193531
DIČ: CZ 60193531

Nejdůležitější předpisy:
Stanovy společnosti ČEPRO, a.s.
Zák.č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím


Postup při získávání informací:
Žadatel uvede své jméno, adresu, telefonické a e-mailové spojení, a případně preferovaný způsob předání informace (např. e-mail).
ČEPRO, a.s. posoudí obsah každé podané žádosti a:
1) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
2) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ČEPRO,a.s., žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 pracovních dnů žadateli,
3) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
Pokud se žádost týká velkého objemu informací je oprávněno ČEPRO,a.s náklady spojené s jejich vyhledáním, pořízením kopií apod. požadovat. V tomto případě ČEPRO,a.s oznámí žadateli výši požadované úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s úhradou nákladů spojených s informací.
4) pokud ČEPRO,a.s. ve stanovené lhůtě žádosti o informaci, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom písemné rozhodnutí.

Postup při podání opravného prostředku proti rozhodnutí:
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na kontaktní adresy.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ,nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně u spol.ČEPRO,a.s., a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
Poskytnuté informace: 1. Žádost o nahlédnutí do smlouvy - umožněno
2011 2. Problematika DR společnosti
3. Problematika představenstva společnosti


Sazebník úhrad za poskytování informací:
V souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. ČEPRO,a.s. může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování) a tisk:
formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 4,00 Kč/A3
Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování) a tisk:
formát A4 jednostranný 4,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 8,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 8,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 16,00 Kč/A3

Náklady na opatření technických nosičů dat:
CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů
disketa 3,5" dle pořizovacích nákladů
audiokazeta, videokazeta dle pořizovacích nákladů

Náklady na odeslání informací žadateli:
Náklady na poštovní služby
listovní zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
balíkové zásilky na dobírku/doporučené
jiné

Osobní náklady:
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali) 175,00 Kč/hod.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných ČEPRO,a.s. se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
Platnost sazebníku od 1. 1. 2012
Informace poskytované ústně: úhrada se nepožaduje.


Přehled poskytnutých informací:
2012, 2013, 20142015

Přehled výročních zpráv
Když máte problém

Informace o mimosoudním řešení případného spotřebitelského sporu

Kam se obrátit, když nejste spokojeni?
Spotřebitel, je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého případného spotřebitelského sporu se společností ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
Přečtěte si

Oznámení rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na listinné

22. 3. 2020
DOPORUČENÍ: Jak využít svůj mobil proti koronaviru
V rámci efektivního boje s pandemií COVID-19 chceme doporučit některé významné možnosti a postupy k omezení šíření koronaviru.
Více informací
20. 3. 2020
ČEPRO rozveze prvních 70 tisíc litrů dezinfekce
Dnes jsme začali vydávat prvních 70 tisíc litrů dezinfekce vyrobeným ve skladu ve Šlapanově.
Více informací
20. 3. 2020
ČEPRO pomáhá, začínáme vydávat dezinfekci
Během čtyř dnů připravila společnost ČEPRO výrobu vlastní dezinfekce AntiCOVID dle standardu Světové zdravotní organizace.
Více informací