SafetyPass: Evidence školení pro externí návštěvy na skladech

Od 1. září 2020 jsou všechna školení dodavatelů, nájemců, návštěv a dalších cizích osob evidována v novém průkazu - SafetyPass. Více informací se dozvíte v tomto dokumentu.
Vyřešte své potřeby

Žádost o vyjádření k technickým sítím

Žádosti o vyjádření lze podat buď elektronicky v internetové aplikaci nebo zasláním žádosti (možno použít přiložený formulář) se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě a přehledné situaci nejlépe v měřítku 1:10 000 na adresu OESN:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213,
170 04 Praha 7
nebo na e-mailovou adresu: ceproas@ceproas.cz.
Žádosti podané pomocí internetové aplikace jsou vyřizovány přednostně. Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci je žadateli vyjádření odesíláno poštou nebo e-mailem.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás:

Nová aplikace „Portál dopravce“

Informace pro dopravce a řidiče automobilových cisteren

Koronavir: Důležitá preventivní opatření při vstupu na sklady. ČTĚTE!
Informace pro řidiče AC po dobu nouzového stavu (k 1.8.2020)

ČR přistoupila k mnohostranným dohodám M324 a M325. Čtěte, co to znamená - více po rozkliknutí.

ČR přistoupila dne 20.3.2020 k mnohostranné dohodě M324, která řeší propadlé osvědčení řidičů/bezpečnostních poradců ADR v tomto mimořádném období. Dohoda ale platí pouze na území státu, který k této dohodě přistoupil. Pro případy exportů si tedy nejdříve ověřte, jestli státy přes jejichž území je přeprava prováděna a státy cílové, k této dohodě také přistoupily.

Řidičům splňujícím parametry této dohody podle našich záznamů bude softwarovým zásahem v naší evidenci platnost školení prodloužena do 30.11.2020.

Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M325 dle oddílu 1.5.1 dohody ADR týkající se periodických a meziperiodických inspekcí cisteren podle 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 dohody ADR a osvědčení o schválení vozidel podle 9.1.3.4 dohody ADR.
Text dohody je dostupný zde. Platnost periodických a meziperiodických zkoušek vozidel, jejichž platnost skončila nebo končí mezi 1.3.2020 a 1.8.2020, bude u vozidel dopravců prodloužena v systému ČEPRO, a.s. podle této dohody, tj. do 30.8.2020.
Platnost Osvědčení o schválení vozidel (ADR 9.1.3.4.), jejichž platnost skončila nebo končí mezi 1.3.2020 a 1.8.2020, bude u vozidel dopravců prodloužena v systému ČEPRO, a.s. podle této dohody, tj. do 30.8.2020.
Kontaktovat centrální dispečink jednotlivě kvůli prodlužování platnosti dle mnohostranné dohody M235 proto není nutné.1. Informace pro dopravce - Smluvní podmínky Dohody o pravidlech přístupu

27.1.2020
Dnes byla spuštěna aplikace „Portál dopravce“ (dříve „VjezdyAC“)
Pro přihlášení do aplikace jsou stále platné původní přihlašovací údaje (jako do „VjezdyAC“).
https://vjezdyac.ceproas.cz/account/login 
Při používání postupujte prosím podle instrukcí níže:
Portál_Dopravce_2020_cz.pdf

27.1.2020
Today was launched the "Carrier Portal" application (formerly "vjezdyAC")
For login to the application, the original login data (as in "vjezdyAC") is still valid.
https://vjezdyac.ceproas.cz/account/login
Please follow the instructions below:
Portal_for_Carriers_2020_en
Portal Dopravce_Frachtführer_2020_de
Portal_Przewoźnika_2020_pl
Fuvarozói_Portál_2020_hu


Příloha č. 3 Dohody o pravidlech odběru zboží_2020
Schedule number 3_RULES FOR COLLECTION OF THE GOODS_1.2.2020
Anlage Nr. 3_REGELN FÜR DIE SAMMLUNG VON WAREN_1.2.2020
3. sz. melléklet_ÁRUK GYŰJTEMÉNY SZABÁLYAI_1.2.2020

Aktuální informace:
29.2.2020 bude ukončen přechodný provoz pro registraci a obnovování platnosti osvědčení vozidel volně přístupným webovým formulářem. Od 1.3.2020 bude možná aktualizace platnosti údajů o vozidlech a řidičích, a registrace nových, pouze prostřednictvím logovaného přístupu přes aplikaci "Portál Dopravce".

Current information:
29.2.2020 the temporary operation for registration and renewal of vehicle certificates will be terminated by means of a free web form. From 1.3.2020 it will be possible to update the validity of data on vehicles and drivers, and to register new ones, only through a log-in access via the "Carrier Portal" application.

Nová evidence údajů o vozidlech - jak na to; FAQ
New vehicle data registration system - how to do it; FAQ

Dopis obchodního ředitele: změny v registraci cisternových vozidel
Business Manager´s letter: The changes in practice of registration of new tank trucks

 
2. Informace k plnění cisteren v letních měsících
Opatření proti přeplnění automobilových cisteren v letních měsících z důvodů výdeje pohonných látek dle litrů přepočítaných na 15oC.
Vždy v období od 1. 6. do 30. 9. bude na všech terminálech zapnutá automatická redukce navoleného množství pohonných látek řidičem na ETR terminálech. Procento ponížení se liší pro každý typ produktu a sklad, v závislosti na průměrných teplotních výkyvech a teplotě pohonných látek na každém skladě. Systém koriguje či vypíná toto ponížení i podle teploty produktu poslední nakládky na konkrétní výdejové stopě.


3. Informace o rizicích, požadavcích na výbavu a výstroj a pracovních postupech

Rizika jsou zpracována v dokumentech pro jednotlivé sklady.

 

Tematický plán a časový rozvrh školení řidičů

Pravidla odběru zboží na výdejních terminálech pohonných hmot ČEPRO

Informace o základních požadavcích na výbavu autocisteren, výstroj řidičů a plnění interních pravidel ČEPRO

Postup činností řidiče - plniče při spodním plnění na VL ČEPRO


4. Informace pro řidiče automobilových cisteren

Upřesnění provozní doby pro školení řidičů AC pro přístup do našich skladů.
(platné od 1.1.2020)
Řidiči jsou pro umožnění vstupu do našich skladů povinni absolvovat vstupní školení. Toto školení je potom třeba obnovovat každý rok. Informace o platnosti školení jednotlivých řidičů pro jednotlivé sklady je dostupná dopravcům na Portálu dopravce (nová verze Portálu od ledna 2020). Každý řidič je informován o platnosti svého školení ADR a školení pro vstup do skladu Čepra po dobu jednoho měsíce před vypršením jeho platnosti vždy při jeho přihlášení na terminálu ETR (Golem) při jeho vstupu do skladu.
Školení zabezpečuje operátor, který stanovuje priority při výkonu své funkce. Bezpečnost a řízení provozu skladu má vždy absolutní přednost před proškolováním řidičů a prováděním praktického zácviku. Řidič je vždy povinen respektovat pokyny operátora a počkat, až zajištění bezpečného provozu skladu umožní provádět úkony spojené s jeho školením.

Školení probíhá podle tematického plánu a časového rozvrhu.

První školení pro vstup do konkrétního skladu.
Je vždy nezbytný praktický zácvik v technologii skladu.
Proto probíhá pouze v pracovních dnech v době od 6:00 do 17:00, sklad Sedlnice pouze od 6:00 do 14:00.
Mimo pracovní dny a uvedenou dobu není provedení prvního školení provozně možné.

Obnova platnosti školení pro vstup do skladu.
Není nezbytný praktický zácvik v technologii skladu.
Na skladech, kde již řidič jednou v technologii skladu proškolen byl, a pokud řidič sám nevyžaduje opakovat praktický zácvik v technologii skladu, nedošlo ke změnám, které by praktický zácvik vyžadovaly, a nejsou pochybnosti o znalostech řidiče, je možno provést opakované proškolení řidiče kdykoliv v provozní době skladu.

Obnova platnosti školení po předčasném odebrání školení (Sankční řád)
Při předčasném odebrání školení z důvodu uplatnění této sankce jsou vždy pochybnosti o znalostech řidiče.
V těchto případech je řidiči umožněno pro obnovení platnosti absolvovat školení výhradně podle podmínek pro první školení pro vstup do skladu, tedy pouze v pracovní dny od 06:00 do 17:00, sklad Sedlnice od 06:00 do 14:00.

Bez platného školení, nebo po vypršení jeho platnosti nebude řidiči umožněna nakládka. Prosíme dopravce o pochopení a o plánování prvního proškolení svých řidičů, kde je nutný praktický zácvik na pracovišti výdejních lávek v pracovní dny a v uvedené době. Opakované následné školení potom může být provedeno kdykoliv v provozní době skladu (viz. podmínky pro opakované školení uvedené výše). Plánujte ho proto ještě před vypršením platnosti původního školení. Můžete tím eliminovat zdržení a tím i následné provozní problémy na vaší straně.

Basic requirements for drivers equipment, AC equipment
HOW DRIVERS (FILLERS) MUST PROCEED WHILE PERFORMING BOTTOM FILLING OF THE TANK TRUCK
Alapkövetelmények a gépjárművezetők és a tartálykocsi felszerelését illetően
A GÉPJÁRMŰVEZETŐ-ADR SZERINT TÖLTŐ_
Grundanforderungen an die Ausrüstung der Fahrer, die Ausstattung von Tankwagen
TÄTIGKEITSABLAUF DER FAHRER (Befüller gemäß ADR) VON TANKWAGEN
Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia kierowców, osprzętu autocysterny
PROCEDURA CZYNNOŚCI KIEROWCY-napełniającego według ADR
Основні вимоги до спорядження водіїв, обладнання AC
ПРОЦЕДУРА ДІЇ ВОДІЯ (заправника відповідно до ADR) AC ПРИ НИЗЬКОМУ НАПОВНЕННІ


Školení řidičů cisteren

Hájek

Hněvice

Cerekvice

Mstětice

Bělčice

Smyslov

Třemošná

Včelná

Šlapanov

Střelice

Loukov

Klobouky

Sedlnice

 

Informace o změně ovládání přístupového terminálu MARS
Od července 2014 není na přístupovém terminálu pro řidiče funkční tlačítko pro komunikaci s operátorem skladu. Pro řešení problému s nakládaným produktem řidič přednostně komunikuje se svým dispečerem, v případě dodávek pro Čepro s naším centrálním dispečinkem. Operátor skladu nemá k poskytování informací o zboží a jeho uvolnění žádnou pravomoc. V případě akutní potřeby, kdy se jedná o bezpečnost nebo místní technický problém, je stále aktivní spojení z výdejových lávek.
V případě, že dojde k problémům na straně Čepra, volejte na telefonní číslo centrálního dispečinku Čepra, které je u výdejového terminálu uvedeno nebo je uvedeno zde.

Sankční řád
Společnost ČEPRO jako odesílatel nebezpečných věcí a provozovatel zařízení se zvýšeným rizikem, je povinna zabezpečit povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti, které jsou definovány v dohodě ADR.
Pro zvýšení bezpečnosti všech osob pohybujících se v našich zařízeních a pro podporu dodržování závazných pravidel byl vydán společností ČEPRO a.s. Sankční řád a soupis sankcí.


Sankční řád
Sanctions Regulations 
Sankcje Regulamin
Sanktionsverordnung
Szankciókat szabályzat


Soupis sankcí
Sanction Rules - list of sanctions
Regulamin dotyczący sankcji – spis sankcji
Sanktionsverordnung - Sanktionsliste
Büntetőszabályzat - büntetések jegyzéke

Zjednodušte si život

Elektronická fakturace

Tato služba zajistí posílání faktur ve formátu PDF přímo na vaši emailovou adresu. Má tedy mnoho výhod – všechny faktury máte v elektronické podobě pohodlně na jednom místě a odpadá tak starost se složitou archivací.
PDF soubor faktury je opatřen elektronickým podpisem ČEPRO, a. s. vydaným certifikační autoritou PostSignum Qualified a časovým razítkem I. CA První certifikační autority, a.s. Velikost PDF souboru jedné faktury je zhruba 150 kB, velikost souboru jednoho DNL je cca 120 kB.

Související materiály: Technické informace
Vyřešte své potřeby

Žádost o souhlas se záměry v ochranném pásmu zařízení

Přístup společnosti ČEPRO, a.s. k posuzování žádostí o souhlas se stavbami a jinými činnostmi v ochranném pásmu produktovodu a skladovacích zařízení určených ke skladování a přepravě nouzových zásob ropných produktů.
Ptejte se analogicky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací

Svou žádost žadatel může adresovat v listinné podobě na adresu sídla společnosti, případně elektronicky do datové schránky nebo emailem na adresu elektronické podatelny.

Oficiální název: ČEPRO, a.s.

Důvod a způsob založení:
Akciová společnost ČEPRO, a.s. (dále jen "společnost") byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny rozhodnutím zakladatele ze dne 16. 12. 1993. Společnost byla založena jako obchodní společnost za účelem obchodování a tvorby zisku. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1994.

Organizační struktura: https://www.ceproas.cz/o-nas/vedeni-firmy

Kontaktní spojení:
sídlo a adresa pro doručování: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
tel: +420 221 968 125
elektronická podatelna: ceproas@ceproas.cz
datová schránka: hk3cdqj


Případné platby můžete poukázat: č. účtu 11902931/0100, VS: 1061999
Identifikační číslo: 60193531
DIČ: CZ 60193531

Nejdůležitější předpisy:
Stanovy společnosti ČEPRO, a.s.
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Postup při získávání informací:
Společnost ČEPRO, a.s. zastává směrem k veřejnosti jako soukromoprávní akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika, zásadně otevřený a transparentní přístup, a proto v případech žádostí o poskytnutí informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb. zpravidla postupuje, byť se nepovažuje za povinný subjekt, analogicky podle tohoto zákona. Žádosti o informace jsou tak posuzovány a rozhodovány se snahou o co největší přezkoumatelnost ze strany veřejnosti a s cílem naplnit účel zákona, avšak zároveň při jejich vyřízení musí být žádosti posuzovány v souladu s jinými právními předpisy a v neposlední řadě rovněž se základními právními principy.

 

Žadatel - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Svou žádost žadatel může adresovat v listinné podobě na adresu sídla společnosti, případně elektronicky do datové schránky nebo emailem na adresu elektronické podatelny.

 

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace postupuje společnost analogicky způsobem a ve lhůtách dle ustanovení §14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb.


Sazebník úhrad za poskytování informací:
V souvislosti s poskytováním informací je společnost oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Společnost může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování) a tisk:
formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 4,00 Kč/A3
Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování) a tisk:
formát A4 jednostranný 4,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 8,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 8,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 16,00 Kč/A3

Osobní náklady:
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali) 300,00 Kč/hod.

Platnost sazebníku od 1. 1. 2020


Přehled poskytnutých informací:
2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 20182019

Přehled výročních zpráv
Když máte problém

Informace o mimosoudním řešení případného spotřebitelského sporu

Kam se obrátit, když nejste spokojeni?
Spotřebitel, je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého případného spotřebitelského sporu se společností ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
Přečtěte si

Oznámení rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na listinné

1. 9. 2020
V Loukově máme novou lokomotivu
Lokomotiva EffiShunter 600 je již třetí stroj od CZ LOKO.
Více informací
27. 7. 2020
ČEPRO se stalo prvním členem AKI ČR z ropného průmyslu

Společnost ČEPRO, a.s., významný tuzemský subjekt na poli přepravy, skladování a prodeje ropných produktů, se stal dalším členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR).

Více informací
9. 7. 2020
Otevíráme nové pumpy na D1 - se soutěží o 3x 1000,- Kč na palivo
Zahájily jsme provoz dvou zcela nových čerpacích stanicích na D1 u Křenovic na 248. kilometru mezi Brnem a Přerovem. Na první zákazníky čeká odměna za tankování a fotosoutěž.
Více informací