25. 11. 2021

ČEPRO se ohradilo vůči nevyváženým informacím v Otázkách Václava Moravce

Dne 7. listopadu 2021 odvysílala Česká televize na stanicích ČT 1 a ČT 24 pořad Otázky Václava Moravce, ve kterém Václav Moravec uvedl mj. následující: „Je kritizována firma ČEPRO, která je firmou, která patří do kompetence Ministerstva financí, že nejsou soutěženy dodávky, byť ÚOHS konstatoval, že nemusí být soutěženy, ale protikorupční organizace jasně říkají, že kupříkladu objemy, které jdou do ČEPRA z firem, které jsou ve svěřeneckém fondu premiéra Andreje Babiše, že poukazují na netransparentní hospodaření ČEPRA.“
Společnost ČEPRO předně zdůrazňuje, že při nákupu obchodního zboží postupuje v souladu s právními předpisy, jakož i s péčí řádného hospodáře, přičemž konkrétní způsob zajišťování dodávek obchodního zboží vždy volí s ohledem na ekonomickou výhodnost realizovaných nákupů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nadto ve vztahu k jejímu postavení potvrdil, že nenaplňuje zákonnou definici veřejného zadavatele a není proto povinna postupovat v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). V zájmu zajištění transparentnosti svého postupu společnost ČEPRO při nákupu obchodního zboží ani za takové situace nerezignuje na postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek, který aplikuje zcela dobrovolně. V této souvislosti lze aktuálně odkázat na probíhající zadávací řízení na uzavření rámcových dohod na dodávky obchodního zboží o předpokládané hodnotě ve výši téměř 8 mld. Kč, která společnost ČEPRO zahájila ve druhé polovině října letošního roku. Transparentní postup společnosti ČEPRO spočívající v dobrovolném zadávání veřejných zakázek byl však v citovaném výroku opomenut.
Z citovaného výroku je zřejmé, že redakce České televize vycházela při přípravě Otázek Václava Moravce z blíže nespecifikovaných závěrů tzv. protikorupčních organizací, aniž by provedla jejich ověření z hlediska skutečného postupu uplatňovaného společností ČEPRO při nákupu obchodního zboží. Redakce pořadu bohužel nekontaktovala nikoho ze společnosti ČEPRO s žádostí o vyjádření či poskytnutí informací v této věci. Společnost ČEPRO se tedy k jednostranným skutečnostem uvedeným v citovaném výroku nemohla jakkoliv vyjádřit.
V pořadu Otázky Václava Moravce tak nebyly poskytovány objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné utváření názorů. Společnost ČEPRO se proto dne 24. listopadu 2021 vůči výše popsanému postupu písemně ohradila u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“), neboť je přesvědčena, že takový postup je v rozporu se zákonným požadavkem na objektivitu informací poskytovaných provozovatelem televizního vysílání. V této souvislosti pak společnost ČEPRO RRTV požádala, aby se tato blíže zabývala obsahem pořadu OVM a zjednala nápravu tak, aby se společnost ČEPRO v budoucnu mohla vyjádřit ke skutečnostem, které jsou o ní uveřejňovány, a přispět tak k objektivnímu a vyváženému informování o své činnosti.