3. 4. 2020

DŮLEŽITÉ: Informace pro dodavatele prací a služeb

Informace pro dodavatele prací a služeb pro společnost ČEPRO, a.s..

Pokyny pro vstup cizích osob do skladů a podmínky práce cizích osob na pracovištích ČEPRO v době vyhlášeného nouzového stavu platné od 1.4.2020

 

Pro povolení vstupu cizí osoby pro výkon činnosti na skladech ČEPRO jsou stanovena níže uvedená pravidla. Zároveň jsou stanoveny kompetence Vedoucího skladu (VSk), vedoucího střediska (VS) nebo Vedoucího operátora (VOSk), příp. službu konajícího operátora skladu (všichni dále: vedoucí pracoviště), kteří zváží důležitost a odpovídají za dodržení níže uvedených pravidel:

 • Zdravotní stav vstupujícího – dle aktuálních pravidel pro měření tělesné teploty na vrátnici
  1. Platí pravidlo měření teploty na vstupu
  2. Na pracoviště společnosti mohou vstupovat pouze osoby bez zjevných příznaků nákazy a se souhlasem příslušného vedoucího pracoviště.
 • Vybavení cizího zaměstnance vlastními OOPP bránícím šíření nákazy – rouška/respirátor bez výdechového ventilu/v případě respirátoru s výdechovým ventilem v kombinaci s rouškou, jednorázové rukavice, brýle/štít. Bez těchto nasazených OOPP nebude zaměstnanec vpuštěn na pracovště ČEPRO, a.s. OOPP musí být nošeny po celou dobu výkonu práce a musí být zcela funkční. O výjimkách použití (např. svařeči apod.) rozhoduje vedoucí příslušeného pracoviště.
 • Školení (vstupní a opakované) cizích zaměstnanců ze strany ČEPRO k provedení činnosti v době od 1.4.2020 do 30.4.2020 probíhá za těchto podmínek:
  1. opakovaná školení pro sklad pro cizí zaměstnance se prodlužují do 30.4.2020 – na základě předchozí žádosti zaslané cizí osobou dotčenému vedoucímu pracoviště
  2. nové vstupní školení pro cizí zaměstnance se neprovádí. Výjimky podléhají internímu schvalovacímu procesu ČEPRO, a.s..
 • Školení (vstupní a opakované) cizích zaměstnanců ze strany ČEPRO k provedení činnosti v době od 1.5.2020 do odvolání probíhá za těchto podmínek:
  1. školení pro sklad provádět pouze na základě předchozí žádosti zaslané cizí osobou dotčenému vedoucímu pracoviště, ten může při souběhu několika školení v jednom dni stanovit časový harmonogram, příp. může rozhodnout o posunu termínu školení do jiného dne (z důvodu omezení počtu osob)
  2. pro školení cizích využívat vyhrazené školicí místnosti nebo jiné vhodné vyhrazené prostory; školení se nesmí provádět na velínech a služebnách JPO!
  3. pro obecnou část školení využívat elektronický způsob (prezentace na PC, případně listinné podklady), tzn. bez přítomnosti školitele – podklady již zajistili příslušní BT
  4. místní část školení (informace o rizicích daného pracoviště, opatření proti jejich působení, havarijní postupy apod.) provést osobně (školitel), přičemž je nutno dbát základních pravidel: v maximální míře omezit kontakt osob – udržovat mezi školitelem a cizími osobami odstup minimálně 2 m, všechny osoby účastnící se školení musí být vybaveny OOPP (rouška/respirátor, jednorázové rukavice, brýle/obličejový štít)
  5. ověřování znalostí provádět pouze pohovorem
  6. po ukončení školení podepíše cizí zaměstnanec záznam o provedeném školení a školitel provede následnou dezinfekci používaných zařízení, předmětů, ploch atd.

 

 • Rozsah kontaktu či součinnosti s personálem skladu
  1. Omezit činnosti, kde je nutný kontakt či součinnost našeho zaměstnance s cizím zaměstnancem na nezbytně nutné pro chod skladu, nebo realizaci schválené akce investic či údržby.
  2. Způsob provedení činnosti nastavit tak, aby bylo zamezeno kontaktu nebo v případě součinnosti u nutných činností maximálně ho omezit a využít dostupné OOPP, zachovávat odstup min. 2 m (pokud to činnost umožňuje).
  3. Kontroly a administrativní činnost provádět vždy odděleně, tak aby nedošlo ke zbytečnému kontaktu zaměstnanců. U všech dokumentů preferovat předávání v elektronické podobě.
  4. Požární asistence budou vykonávány pouze v nejnutnější míře. Tomu je nutno přizpůsobovat průběh a způsob provádění prací a nutných preventivních opatření. Zaměstnanci provádějící požární asistenci sledují nepřetržitě průběh prací z místa, kde mají dobrý přehled o průběhu prací, provádění a funkčnosti opatření, přičemž musí dbát na možnost ohrožení svojí osoby a dalších osob vznikem případné mimořádné události.
 • Dle prostor v rámci skladu, kde cizí zaměstnanec vykonává svoji činnost
  1. Minimalizovat činnosti v uzavřených prostorech a zejména prostorech, kde pobývá personál skladů (typicky AB, útulky, stanice JPO, laboratoře atd.).
  2. Pokud prováděná činnost vyžaduje přestávky v průběhu práce, musí být stanovený oddělený prostor. Stejná pravidla platí i pro čerpání přestávek v práci na jídlo a oddech.
  3. Pracoviště s cizími zaměstnanci vč. zařízení staveniště musí být vyznačeno. Musí být v maximální míře zamezeno vstupu našich zaměstnanců do těchto prostor a ti s tímto musí být seznámeni.
  4. Zařízení staveniště musí být umístěno tak, aby bylo v dostatečném odstupu od ostatních pracovišť. Jako dostatečná odstupová vzdálenost je stanovena vzdálenost 20 m.
  5. Přístupové komunikace pro cizí zaměstnance a zaměstnance ČEPRO,a.s. se, pokud možno nesmí křížit tzn. využívat jiné vstupy, oddělení komunikací atd. Nutné vždy viditelně vyznačit a seznámit zaměstnance.
  6. Společná místa/plochy pracovišť: vstupy – dveře, mříže, brány – kliky a madla; zábradlí; ovládací prvky – vypínače atd. budou každý den po ukončení prací dezinfikovány.
  7. Cizí zaměstnanci se mohou po skladě mimo vyhrazené pracoviště pohybovat pouze ve vozidle (uzavřená okna), musí omezit tento provoz na minimum (tj. nutné zásobování materiálem, příchod a odchod z pracoviště).
  8. Primárně požadovat (vždy u dlouhodobých prací) vlastí sociální zázemí (např. TOI-TOI, unimobuňky, karavany s vlastním sociálním zařízením apod.) v rámci zařízení staveniště. Zhotovitel musí zajistit jeho pravidelný úklid a dezinfekci.
  9. V případě, že se jedná o krátkodobou akci, tak lze vyčlenit samostatné sociální zázemí – WC, umyvadlo. Po ukončení prací a převzetí zpět od dodavatele musí proběhnout dezinfekce. Zhotovitel musí zajistit jeho pravidelný úklid a dezinfekci.
  10. Vždy následně zvážit míru následné dezinfekce – zařízení, manipulovaných předmětů, ploch atd., případně ji stanovit jako součást prováděných činností.

 

 

 • Omezení akcí investic a údržby:

 

 1. Posun termínů KD a fyzických místních šetření, fyzického předání a převzetí díla – řešit individuálně dle charakteru a zhodnocení rizika. O konání rozhoduje vedoucí pracoviště příp. vedoucí odboru provozu nebo provozní ředitel. Pro konání je třeba dodržet stanovené podmínky (viz bod 5 a 6).
 2. Nastavení podmínek stanovených v tomto dokumentu bude součástí Protokolu o předání/převzetí pracoviště/staveniště. Se stanoveným podmínkami musí být prokazatelně seznámeni cizí zaměstnanci i zaměstnanci skladu, kterých se to týká. Kontrola plnění těchto podmínek bude součástí kontrolní činnosti v rámci realizace akce a případné porušení těchto podmínek bude řešena dle Sankčního řádu.

 

Pozn.: všechny výše uvedené postupy a mechanismy platí pro stav, kdy sklad není zasažen nákazou; v takovém případě budou stanovena zcela jiná opatření.