Tato webová sekce vznikla za účelem obeznámení širší veřejnosti s postupem společnosti ČEPRO při nákupu obchodního zboží a jeho základními principy. Níže uveřejněný obsah má pouze informativní charakter; z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti byl popis právního rámce postupu společnosti ČEPRO podstatně zjednodušen.

Není-li uvedeno jinak, nepředstavují informace uveřejněné v této webové sekci oficiální právní argumentaci či stanovisko společnosti ČEPRO, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, orgánů soudní moci, orgánů činných v trestním řízení nebo orgánů finanční či celní správy.

Postup společnosti ČEPRO při nákupu obchodního zboží

A. PRINCIP NÁKUPU

Společnost ČEPRO nakupuje, skladuje a prodává pohonné hmoty (obchodní zboží). Díky tomu zaměstnává více než 800 pracovníků, vytváří zisk, platí daně a odvádí dividendu státu. Vzhledem k tomu, že jejím jediným akcionářem je Česká republika – Ministerstvo financí, usiluje ČEPRO v souladu s péčí řádného hospodáře o dosažení co nejvyšší možné efektivity obchodních aktivit při zachování maximální možné transparentnosti svého postupu. K naplnění vytyčených cílů přitom ČEPRO musí vlastní postup při nákupu obchodního zboží průběžně zdokonalovat, neboť působí na velmi konkurenčním trhu, který v průběhu posledních několika let prošel dynamickým vývojem.

Správnost zvolené a dlouhodobě uplatňované obchodní strategie společnosti ČEPRO potvrzují její rekordní hospodářské výsledky, které se od roku 2016 konstantně zvyšují a mají rozhodující vliv na výši vyplácené dividendy.

Graf: Hospodářský výsledek společnosti ČEPRO před zdaněním (v tis. Kč)


Graf: Výplata podílu na zisku (dividendy) společnosti ČEPRO před zdaněním (v tis. Kč)Základní princip obchodní strategie uplatňované společností ČEPRO je jednoduchý – co nejlevněji nakoupit a poté co nejvýhodněji prodat. Celý obchodní proces začíná u nákupu obchodního zboží, který je v zásadě stejný pro motorovou naftu, automobilový benzin, biopaliva, AdBlue nebo aditiva. Při nákupu těchto komodit se ČEPRO logicky snaží získat co nejvýhodnější nabídku, přičemž zohledňuje nejen samotnou cenu, ale celkovou ekonomickou výhodnost nabídky, která je určena rovněž podílem obsahu CO2. Následně se snaží pohonné hmoty (které jsou nejčastěji již obohacené biopalivy či aditivy) prodat svým zákazníkům za nejvýhodnější (nejvyšší) možnou cenu za účelem maximalizace zisku. Jak to dělá?

ČEPRO je běžnou akciovou společností, a proto se na ni vztahují veškeré zákony a pravidla jako na kterýkoliv jiný komerční subjekt tohoto typu. ČEPRO tedy může podle své potřeby a dostupných možností nakupovat obchodní zboží nejen na českém trhu, ale také na zahraničních trzích. Na této skutečnosti nic nemění ani určité specifikum společnosti ČEPRO spočívající v tom, že 100 % jejích akcií je vlastněno státem. Právě z tohoto důvodu nicméně ČEPRO zastává směrem k veřejnosti otevřený a transparentní přístup, kterým se snaží jít příkladem také dalším společnostem s majetkovou účastí státu, a to nejen v oblasti nákupu obchodního zboží.

 

B. FAQ

Ve kterých případech společnost ČEPRO postupuje v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek?

V zájmu dosažení co nejvyšší úrovně transparentnosti postupuje ČEPRO při nákupu obchodního zboží dobrovolně v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zásadně vždy, pokud je takový postup z ekonomického hlediska výhodný.

Kdy společnost ČEPRO v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek naopak nepostupuje a proč?

Nákup obchodního zboží mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek ČEPRO využívá pouze v odůvodněných případech. Nejčastějším důvodem tohoto postupu je přitom jeho ekonomická výhodnost. Mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje ČEPRO zejména v případech, kdy dodavatelé obchodního zboží vybraní na základě standardního zadávacího řízení nepředloží ekonomicky výhodnou cenovou nabídku. Dalšími příklady využití tohoto postupu jsou mimořádné případy krizových výpadků dodávek zboží (např. z důvodu odstávek rafinérie), bilančního nedostatku zboží nebo cenově výhodné a časově omezené nabídky na straně dodavatelů. Stejným způsobem pak ČEPRO postupuje také při nutnosti okamžité reakce v souběžném vyjednávání obchodních podmínek s odběrateli nakupovaného zboží. Základním kritériem pro výběr konkrétního dodavatele však vždy zůstává nejvýhodnější (nejnižší) cena.

Z jakého důvodu společnost ČEPRO nepostupuje pouze v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek?

Při nákupu obchodního zboží není ČEPRO povinno postupovat v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť není veřejným zadavatelem. ČEPRO je běžnou obchodní společností, která nebyla zřízena zákonem, jenž by upravoval její postavení a řídil její činnost. Existenci společnosti ČEPRO nepředpokládá ani žádný právní předpis. Její obchodní činnost navíc není řízena či schvalována státem ani financována z veřejného rozpočtu. Stejně tak se ČEPRO nikterak nepodílí na výkonu veřejné moci, ani nerozhoduje o veřejných subjektivních právech a povinnostech osob. Ačkoliv je jejím jediným akcionářem stát, má vůči společnosti ČEPRO stejná práva a povinnosti jako kterýkoliv jiný akcionář v jiné společnosti.

Stručně řečeno, ČEPRO je standardním podnikatelským subjektem vykonávajícím běžnou obchodní činnost za účelem dosahování zisku. Navzdory výše uvedenému však ČEPRO postupuje v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek vždy, pokud s tímto postupem nejsou spojeny negativní ekonomické konsekvence pro její obchodní činnost.

Jak společnost ČEPRO nakupuje obchodní zboží?

ČEPRO při nákupu obchodního zboží dlouhodobě aplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek, přičemž tento postup efektivně doplňuje nákupy mimo režim tohoto zákona.

V případě nákupu obchodního zboží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek uzavírá ČEPRO na základě výsledků zadávacích řízení rámcové dohody s co nejvyšším počtem dodavatelů. Dodavatelé konkrétních objemů obchodního zboží jsou následně vybíráni v rámci tzv. minitendrů realizovaných na základě rámcových dohod. Uvedený postup umožňuje společnosti ČEPRO získat velké množství potenciálních dodavatelů, čímž dochází ke zvýšení efektivity konkurenčního prostředí na trhu. Díky využívání tohoto postupu pak ČEPRO může získat obchodní zboží v požadované kvalitě za co nejnižší cenu.

Nákup v režimu běžné obchodní soutěže využívá ČEPRO ve vazbě na poptávku, vývoj skladových zásob obchodního zboží a další externí či interní vlivy. Bez ohledu na způsob nákupu obchodního zboží však ČEPRO vždy vybírá nejvýhodnější nabídku, přičemž základním kritériem výběru zůstává nejnižší cena.

Proč společnost ČEPRO stále častěji, především v posledních třech letech, nakupuje obchodní zboží v rámci standardní obchodní soutěže, tj. mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek?

Přestože je společností ČEPRO z hlediska transparentnosti jednoznačně preferován nákup obchodního zboží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, nelze opomenout, že tento postup pro její potenciální dodavatele představuje poměrně náročný proces. Nákup obchodního zboží současně vyžaduje vysokou flexibilitu, kterou zadávací řízení neumožňuje. Právě v důsledku administrativní a časové náročnosti a určité rigidnosti zadávacího řízení pak na straně dodavatelů dochází ke snížení motivace ke stanovení ekonomicky výhodné ceny či podání samotné nabídky, což velmi často vede k následnému rušení minitendrů.

ČEPRO proto v posledních letech stále častěji využívá k nákupu obchodního zboží běžnou obchodní soutěž, jejímž prostřednictvím se snaží přilákat i potenciální zahraniční dodavatele, kteří zpravidla fungují v odlišném právním prostředí a postup stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek je pro ně příliš složitý. Díky tomu má ČEPRO na výběr z více nabídek a může tak získat (vyjednat) mnohem výhodnější cenu než při nákupu v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Z porovnání obou v úvahu přicházejících variant možného postupu společnosti ČEPRO je přitom jednoznačně zřejmé, že při nákupu obchodního zboží v rámci běžné obchodní soutěže existuje výrazně vyšší pravděpodobnost, že dojde k úspěšné realizaci nákupu.

Graf: Poměr zrušených a uzavřených minitendrů při nákupu obchodního zboží v letech 2017 – 2020Graf: Podíl zrušených a uzavřených minitendrů při nákupu obchodního zboží za období 2017 – 2020
Graf: Poměr zrušených a uzavřených obchodních soutěží při nákupu obchodního zboží v letech
2017 – 2020


Graf: Podíl zrušených a uzavřených obchodních soutěží při nákupu obchodního zboží za období
2017 - 2020


Jakým způsobem bude společnost ČEPRO přistupovat ke společnostem z holdingu AGROFERT v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo mimo režim tohoto zákona?

Určujícím hlediskem pro výběr konkrétního dodavatele obchodního zboží je vždy celková ekonomická výhodnost dané nabídky. V případě nákupu obchodního zboží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nelze předjímat průběh zadávacích řízení, ani s předstihem sdělovat konkrétní postup společnosti ČEPRO (zadavatele) vůči jakémukoliv konkrétnímu dodavateli. ČEPRO proto bude v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek i při postupu mimo režim tohoto zákona přistupovat ke společnostem z holdingu AGROFERT stejným způsobem jako ke všem ostatním potenciálním dodavatelům obchodního zboží, kteří součástí holdingu AGROFERT nejsou. V konkrétním případě bude ČEPRO postupovat vždy v souladu s platnou právní úpravou, péčí řádného hospodáře a případnými pokyny jediného akcionáře (státu).

Na základě jakých analýz postupuje společnost ČEPRO i mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek?

ČEPRO se dlouhodobě a intenzivně zabývá svým postavením z hlediska aplikace právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Na základě podrobné právní analýzy ČEPRO již v roce 2012 dospělo k závěru, že se na něj zákon o zadávání veřejných zakázek nevztahuje. Předmětná analýza je přitom průběžně aktualizována, přičemž ČEPRO své právní postavení při zadávání veřejných zakázek zároveň průběžně konzultuje s Ministerstvem pro místní rozvoj i Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ze všech dostupných podkladů a informací přitom vyplývá, že ČEPRO nenaplňuje zákonnou definici veřejného zadavatele a není proto povinna postupovat v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Konzultuje společnost ČEPRO svůj postup mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek také s Ministerstvem financí, jakožto svým jediným akcionářem?

Ano, ČEPRO o svém postupu při nákupu obchodního zboží mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek průběžně informuje dozorčí radu i Ministerstvo financí. V případě identifikace zvláštních rizik spojených se zamýšleným postupem se navíc ČEPRO obrací na svého jediného akcionáře, kterého o chystaných krocích vždy předem podrobně informuje.

Jakým způsobem je zajištěna zákonnost postupu společnosti ČEPRO při výběru dodavatele obchodního zboží a jaké podléhá kontrole?

Nákup obchodního zboží vždy probíhá v souladu s platnou a účinnou legislativou. Bez ohledu na to, zda nákup probíhá v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, či mimo tento režim, je při výběru dodavatele vždy kladen důraz na zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Přestože výchozím hlediskem pro výběr dodavatele v konkrétním případě vždy zůstává ekonomická výhodnost, klade ČEPRO současně vysoké nároky na formální náležitosti jednotlivých nabídek dodavatelů i samotných obchodů. Veškerá činnost společnosti ČEPRO je navíc pravidelně kontrolována ze strany dozorčí rady a nezávislého auditora, přičemž o strategii a vedení obchodní politiky je informován i její jediný akcionář – Ministerstvo financí. ČEPRO o své činnosti rovněž pravidelně informuje širokou veřejnost.

Jaká hlediska jsou pro společnost ČEPRO určující při výběru dodavatele obchodního zboží?

Určujícím kritériem je vždy nejnižší nabídková cena. Dalším zohledňovaným kritériem výběru pak může být například hodnota úspory emisí skleníkových plynů. I v takovém případě však zůstává zachována podmínka výběru dodavatele na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Dodavatel současně musí splnit veškeré formální požadavky stanovené zákonem nebo ze strany společností ČEPRO, mezi které patří například zápis skutečného majitele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem je zajištěno, že společnost ČEPRO skutečně nakupuje obchodní zboží nejvýhodnějším možným způsobem?

Při volbě konkrétního postupu při nákupu obchodního zboží vychází ČEPRO z porovnání nabídkových cen předložených ze strany dodavatelů, s nimiž byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena rámcová smlouva, a dostupných nabídkových cen předložených dodavateli v rámci běžné obchodní soutěže. Na základě tohoto porovnání ČEPRO následně zvolí nabídku obsahující nejvýhodnější cenu. ČEPRO si také nechalo od nezávislé externí společnosti zpracovat analýzu nákupu obchodního zboží, která potvrdila, že v rámci prověřovaného období byly nákupy z ekonomického hlediska pro ČEPRO výhodné. Z provedené analýzy dále vyplynulo, že po většinu prověřovaného období byly ceny dosahované společností ČEPRO při nákupu obchodního zboží v rámci běžné obchodní soutěže nižší (tj. výhodnější) než ceny dosahované při postupu v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jakým způsobem je veřejnost informována o nákupu obchodního zboží a jiných materiálů či služeb ze strany společnosti ČEPRO?

V případě postupu v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejňuje ČEPRO bližší informace o zadávacích řízeních zejm. na svém profilu zadavatele. Informace a oznámení o zadávacích řízeních jsou v zákonem stanovených případech dále zveřejňovány také ve Věstníku veřejných zakázek. Souhrnné informace o nákupu obchodního zboží poskytuje ČEPRO k dotazům médií (nebrání-li takovému postupu např. šetření orgánů veřejné moci). Nelze však zveřejňovat podrobné údaje, neboť tyto informace jsou citlivé a jejich zveřejnění by mohlo přinést ostatním subjektům působícím na trzích obchodního zboží konkurenční výhodu na úkor společnosti ČEPRO.

Od jakých subjektů společnost ČEPRO nejčastěji nakupuje obchodní zboží?

V období 2017 – 2020 nakoupilo ČEPRO za rok průměrně 2.434.525.823 litrů obchodního zboží za 27.457.698.364 Kč bez SpD a DPH. K největším dodavatelům společnosti ČEPRO patří společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., MOL Česká republika, s.r.o. nebo Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG, jejichž dodávky v tomto období tvořily více než 70 % z celkového objemu nakoupeného obchodního zboží.

Upřednostňuje společnost ČEPRO spíše české nebo zahraniční dodavatele?

ČEPRO neupřednostňuje žádné konkrétní dodavatele. Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele je totiž vždy ekonomická výhodnost předložené nabídky. Výše cenové nabídky však může být ovlivněna poptávaným množstvím obchodního zboží požadovaného společností ČEPRO, termínem jeho dodání, rozsahem logistických nákladů na dopravu do skladů společnosti ČEPRO a mnoha dalšími faktory. Počet tuzemských dodavatelů společnosti ČEPRO proto logicky každoročně převyšuje počet dodavatelů zahraničních.

Graf: Přehled dodavatelů obchodního zboží společnosti ČEPRO za období 2017 - 2020Proč jsou v případě biopaliv jedním z největších dodavatelů společnosti ČEPRO společnosti z holdingu AGROFERT?

Společnosti z holdingu AGROFERT jsou největšími domácími výrobci biosložek. Jejich výsadní postavení na trhu vyplývá zejména ze skutečnosti, že disponují jedinými výrobními jednotkami na zpracování řepkového semene, resp. výrobu methylesteru mastných kyselin (FAME), v České republice. Další konkurenční výhodu uvedeným společnostem poskytuje i jejich lokální dostupnost, která jim umožňuje zajišťovat dopravu biosložek do skladů společnosti ČEPRO s minimálními logistickými náklady. Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsou společnosti z holdingu AGROFERT při nákupu biosložek mnohdy schopny předložit nejvýhodnější (nejnižší) cenovou nabídku. Podíl objemu obchodního zboží dodávaného společnostmi z holdingu AGROFERT na celkovém objemu obchodního zboží nakupovaného společností ČEPRO se však dlouhodobě nezvyšuje, naopak se postupně mírně snižuje (průměrně se jedná o cca 4 % ročně).

Graf: Podíl objemu obchodního zboží dodaného společnostmi z holdingu AGROFERT na celkovém objemu dodaného obchodního zboží za období 2017 – 2020