Regiony a sociální pomoc

Regionální rozvoj a spolupráce s místní samosprávou či lokálními institucemi měly v Čepru vždy své významné místo. Každý sklad vnímá svoji místní roli a má zájem se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti v dané lokalitě.
Jde buď o podporu finanční (např. sklad Hněvice pro koncert dechových orchestrů v městě Štětí nebo rozvoj roudnického stadionu) či o pracovní brigádu (sklad Hájek pomohl se zlepšením interiéru Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánská). Jde o drobné aktivity co do počtu či rozsahu, nicméně významově o velmi záslužnou činnost.

Aktivity v sociální oblasti mají několik podob. Finanční spolupráce byla v roce 2016 nejvýznamnější s SOS vesničky, kde proběhla zaměstnanecká sbírka i podpora charitativního koncertu. Sami zaměstnanci se pak zapojili do brigády v Centru laguna Psáry (zemní práce) a do sbírky šatstva pro Diakonii Broumov.

Ve vhodných případech zapojuje ČEPRO do aktivit také širokou veřejnost v rámci své maloobchodní sítě EuroOil. Tak v roce 2016 proběhla veřejná sbírka pro Vojenský fond solidarity na podporu válečných veteránů. Vybralo se přes 87 000,- Kč. S čerpacími stanicemi souvisí i sleva na nákup PHM pro Nadaci policistů a hasičů.
 

Ekologický přístup k práci

Investičně nejvýznamnější část v roce 2016 směřovala do opatření zlepšujících životní prostředí a krajinu v lokalitách, kde ČEPRO působí.
Finance vynaložené na odstraňování starých ekologických zátěží a monitoring na jednotlivých místech jsou nezbytným příspěvkem k navracení okolní přírody do své původní rovnováhy. Potřebná místa na produktovodu po celé republice nebo ve skladech jsou vybírána s ohledem na závažnost, rozsah investice a míru možného dopadu na životní prostředí.

Čepro se také intenzivně věnuje i vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti ekologického podnikání.

Zaměstnanci a rozvoj talentů

Koncepční a cílená práce se zaměstnanci v Čepru probíhá v posledních několika letech. Jde o řadu nových disciplín, které jsou optimalizovány pro různé skupiny profesí nebo mají své místní určení. Rozvoj znalostí a zkušeností zaměstnanců navazuje na řadu dalších činností v oblasti HR – osobní rozvoj, koučing a motivace, široký benefitní program.
Zaměstnanci jsou vzděláváni především v oblasti BOZP. Každodenní rutina na pracovišti nesmí svádět k porušení či obcházení bezpečnostních předpisů. V roce 2016 navíc zahájila firma sérii teambuildingů, při kterých vybrané týmy řeší řadu úkolů (princip je postaven na modelu Pevnosti Boyard) a prohlubují tak své schopnosti vzájemné spolupráce. Každoročním vrcholem je pak vánoční setkání zaměstnanců, kde jsou navíc ocenění nejlepší pracovníci uplynulého roku.

Podpora mládeže
Výchova a vzdělávání dospívající generace je pro ČEPRO zárukou úspěšného pokračování v technologické, produktové i obchodní činnosti. Firma aktivně vyhledává vhodné talenty a podporuje je při jejich studiu i mimoškolních aktivitách. Spolupracuje s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje, poskytuje granty na zpracování semestrálních či diplomových prací, provádí školení a exkurze, navazuje kontakt s úspěšnými absolventy, kteří mají prostor aplikovat své vědecké závěry do provozu firmy. ČEPRO je v pravidelném kontaktu s univerzitami po celé republice, od UK, ČVÚT, VŠCHT a ČZÚ v Praze, přes VŠB Ostrava, UJEP Ústí nad Labem a VÚT Brno. Nad rámec této školní spolupráce je dlouholetým partnerem projektu Česká hlava.


Související materiály:
Základní strategie bezpečnosti ve společnosti ČEPRO
Politika IMS
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kultura a sport

Při výběru partnerů klade společnost důraz na provázanost s vlastní provozní/obchodní činností či na společenský dopad aktivit jednotlivých zájemců. V oblasti sportu se proto zaměřuje na automobilismus a požární sport, kooperace probíhá přímo s Hasičským záchranným sborem a Českou hasičskou sportovní federací. V kultuře v uplynulém roce navázala na spolupráci s vojenským či železničním muzeem a podpořila i jeden historický dokumentární filmový projekt.

Program Compliance a Etická linka

Představenstvo společnosti jednohlasně schválilo dne 16. října 2012 Etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance Čepra. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Společnost ČEPRO provozuje také Etickou linku, která slouží k ohlášení případného nezákonného nebo neetického chování. Ohlášení je možné jedním z následujících způsobů:
Telefonicky na číslo: +420 221 968 222;
Formou emailové zprávy na adresu: etika.cepro@ceproas.cz;
Poštou na adresu sídla společnosti ČEPRO, a.s, Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7. V případě doručení poštou je třeba na obálku vždy uvést: „Neotevírat – k rukám Compliance Officera Mgr. Richarda Kloučka“.

Trestní odpovědnost právnických osob
Společnost Čepro vyžaduje v obchodních vztazích po svých dodavatelích takové chování, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být dodavateli či Čepru přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění.

Smluvní doložka
Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s., a zavazuje se jej dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.
Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s., v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zásady obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

Podpisový a jednací řád

Podpisový a jednací řád společnosti ČEPRO, a.s. je vydáván představenstvem společnosti v souladu se Stanovami společnosti a obecně závaznými předpisy [zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákon č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)].
Podpisový a jednací řád řeší podepisování a právní jednání společnosti ČEPRO, a.s., vůči třetím osobám. Upravuje oprávnění zaměstnanců společnosti ČEPRO, a.s., za společnost ČEPRO, a.s., právně jednat a podepisovat písemnosti ve styku s orgány státní správy, soudy, státními zastupitelstvími, orgány činnými v trestním řízení, bankami a ostatními fyzickými a právnickými osobami.
Účelem a cílem podpisového a jednacího řádu společnosti ČEPRO, a.s., je mimo jiné i zajistit, aby právní jednání a podepisování za společnost ČEPRO, a.s., bylo prováděno za současného respektování všech relevantních právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti ČEPRO, a.s., tak, aby byla maximálně posílena důvěra třetích stran ve společnost ČEPRO, a.s., při vzájemných jednáních a aby byla nastavena jasná garance vnitřních procesů společnosti ČEPRO, a.s. při vystupování navenek.


Související materiály: Podpisový a jednací řád