listopad 2018

Podporujeme válečné veterány

Od 1. do 11. listopadu bylo možné si na čerpacích stanicích EuroOil zakoupit květ vlčího máku jako podporu Vojenskému fondu solidarity.

Společnost Čepro následně předá výtěžek z prodeje (po odečtení nákladů) Vojenskému fondu Solidarity.


Vojenský fond solidarity
je sbírkový účet, kam může přispívat kdokoliv. Prostředky jsou následně využívány pro pomoc rodinám profesionálních vojáků v tíživých životních situacích. Jedná se často o těžké zranění, trvalé následky, úmrtí, zákeřnou nemoc, které významně ovlivní životy partnerů, dětí i celých rodin. Ti všichni až do nešťastné události závisí na postiženém jednotlivci a pro ně nastává složitá životní situace.
http://www.fondsolidarity.army.cz/

Den válečných veteránů
11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. Je na nás všech aby se na jejich významné činy pro bezpečné životy nás všech nezapomnělo.

Symbol vlčího máku
Symbolem Dne veteránů je květ vlčího máku. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům.
http://denveteranu.pametnaroda.cz/


Bezpečnost

Investičně nejvýznamnější části v rámci společenské odpovědnosti pravidelně směřují do opatření zlepšujících životní prostředí a krajinu v lokalitách, kde ČEPRO působí.
Finance vynaložené na odstraňování starých ekologických zátěží a monitoring na jednotlivých místech jsou nezbytným příspěvkem k navracení okolní přírody do své původní rovnováhy. Potřebná místa na produktovodu po celé republice nebo ve skladech jsou vybírána s ohledem na závažnost, rozsah investice a míru možného dopadu na životní prostředí.

ČEPRO se také intenzivně věnuje i vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti ekologického podnikání.

Související materiály:
Základní strategie bezpečnosti ve společnosti ČEPRO
Politika IMS
Certifikát ISO 45001
Certifikát systému environmentálního managementu

Regiony a sociální pomoc

Regionální rozvoj a spolupráce s místní samosprávou či lokálními institucemi měly v Čepru vždy své významné místo. Každý sklad vnímá svoji místní roli a má zájem se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti v dané lokalitě.
Regionální a sociální pomoc v Čepru je souborem drobných aktivit co do počtu i rozsahu, nicméně významově jde o velmi záslužnou činnost. Pomoc může mít formu finanční i pracovní - zaměstnanci Čepra pravidelně vyráží za brigádami tam, kde je to nejvíce potřeba. 

Každý sklad pomáhá v rámci své lokality místním projektům. V uplynulých letech se pomoci dočkaly například vybrané sbory dobrovolných hasičů, psí útulky, dětské domovy, SOS vesničky, benefiční sportovní akce nebo rybářské spolky, akce slavných sportovců pro děti, koncerty či drobné investiční projekty lokálního významu a další akce, typicky například „Den dětí s hasiči“ pořádaný Spolkem přátel hasičů Kostnice a Tábora. 

Zaměstnanci pomáhají svojí prací. Sklad Hájek zapracoval na vylepšení interiéru Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánská, zástupci centrály provedli v Centru laguna Psáry zemní práce nebo zpříjemnili prostředí ve zlínské Slunečnici.

Ve vhodných případech zapojuje ČEPRO do aktivit také širokou veřejnost v rámci své maloobchodní sítě EuroOil. Tak opakovaně proběhla veřejná sbírka pro Vojenský fond solidarity na podporu válečných veteránů. Celkem se vybralo již více než 170 000,- Kč. S čerpacími stanicemi souvisí i sleva na nákup PHM pro Nadaci policistů a hasičů.   

Zaměstnanci a rozvoj talentů

Koncepční a cílená práce se zaměstnanci v Čepru probíhá v posledních několika letech. Jde o řadu nových disciplín, které jsou optimalizovány pro různé skupiny profesí nebo mají své místní určení. Rozvoj znalostí a zkušeností zaměstnanců navazuje na řadu dalších činností v oblasti HR – osobní rozvoj, koučing a motivace, široký benefitní program.
Zaměstnanci jsou vzděláváni především v oblasti BOZP. Každodenní rutina na pracovišti nesmí svádět k porušení či obcházení bezpečnostních předpisů. V roce 2016 navíc zahájila firma sérii teambuildingů, při kterých vybrané týmy řeší řadu úkolů (princip je postaven na modelu Pevnosti Boyard) a prohlubují tak své schopnosti vzájemné spolupráce. Každoročním vrcholem je pak vánoční setkání zaměstnanců, kde jsou navíc ocenění nejlepší pracovníci uplynulého roku.

Podpora mládeže
Výchova a vzdělávání dospívající generace je pro ČEPRO zárukou úspěšného pokračování v technologické, produktové i obchodní činnosti. Firma aktivně vyhledává vhodné talenty a podporuje je při jejich studiu i mimoškolních aktivitách. Spolupracuje s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje, poskytuje granty na zpracování semestrálních či diplomových prací, provádí školení a exkurze, navazuje kontakt s úspěšnými absolventy, kteří mají prostor aplikovat své vědecké závěry do provozu firmy. ČEPRO je v pravidelném kontaktu s univerzitami po celé republice, od UK, ČVÚT, VŠCHT a ČZÚ v Praze, přes VŠB Ostrava, UJEP Ústí nad Labem a VÚT Brno. Nad rámec této školní spolupráce je dlouholetým partnerem projektu Česká hlava.Kultura a sport

Při výběru partnerů klade společnost důraz na provázanost s vlastní provozní/obchodní činností či na společenský dopad aktivit jednotlivých zájemců. V oblasti sportu se proto zaměřuje na automobilismus a požární sport, kooperace probíhá přímo s Hasičským záchranným sborem a Českou hasičskou sportovní federací. V kultuře v uplynulých letech navázala spolupráci se studentským festivalem Kampusfest, vojenským či železničním muzeem nebo se věnovala podpoře historických dokumentárních filmových projektů.

Program Compliance a Etická linka

Představenstvo společnosti jednohlasně schválilo Etický kodex, jako základní dokument společnosti, který se vztahuje zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, a který je závazný pro všechny zaměstnance ČEPRO, a.s.
Společnost ČEPRO, a.s. provozuje také Etickou linku, která slouží k ohlášení případného nezákonného nebo neetického chování. Ohlášení je možné jedním z následujících způsobů:
Telefonicky na číslo: +420 221 968 222;
Formou emailové zprávy na adresu: etika.cepro@ceproas.cz;
Poštou na adresu sídla společnosti ČEPRO, a.s, Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7. V případě doručení poštou je třeba na obálku vždy uvést: „Neotevírat – k rukám Compliance zmocněnce“.

Trestní odpovědnost právnických osob
Společnost ČEPRO, a.s. vyžaduje v obchodních vztazích po svých dodavatelích takové chování, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být dodavateli či společnosti ČEPRO, a.s. přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění.
Proto společnost ČEPRO, a.s. definovala Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost, ve který upravuje způsob chování společnosti ČEPRO, a.s. k jejím partnerům a veřejnosti a také jejich očekávané chování.

Smluvní doložka Compliance
Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu ČEPRO, a.s. se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.

Podpisový a jednací řád

Podpisový a jednací řád společnosti ČEPRO, a.s. je vydáván představenstvem společnosti v souladu se Stanovami společnosti a obecně závaznými předpisy [zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákon č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)].
Podpisový a jednací řád řeší podepisování a právní jednání společnosti ČEPRO, a.s., vůči třetím osobám. Upravuje oprávnění zaměstnanců společnosti ČEPRO, a.s., za společnost ČEPRO, a.s., právně jednat a podepisovat písemnosti ve styku s orgány státní správy, soudy, státními zastupitelstvími, orgány činnými v trestním řízení, bankami a ostatními fyzickými a právnickými osobami.
Účelem a cílem podpisového a jednacího řádu společnosti ČEPRO, a.s., je mimo jiné i zajistit, aby právní jednání a podepisování za společnost ČEPRO, a.s., bylo prováděno za současného respektování všech relevantních právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti ČEPRO, a.s., tak, aby byla maximálně posílena důvěra třetích stran ve společnost ČEPRO, a.s., při vzájemných jednáních a aby byla nastavena jasná garance vnitřních procesů společnosti ČEPRO, a.s. při vystupování navenek.


Související materiály: Podpisový a jednací řád