Staňte se našimi partnery

Velkoobchodní prodej a přeprava PHM

Společnost Čepro je registrovaným distributorem pohonných hmot.
V oblasti velkoobchodního prodeje a přepravy nabízí společnost Čepro zákazníkům následující služby:
 • velkoobchodní prodej,
 • plnění automobilových cisteren podle požadavků zákazníků,
 • doprava ropných produktů podle potřeb zákazníka, a to prostřednictvím produktovodů, železničních cisteren, autocisteren a nákladních vozů,
 • jsme schopni dopravovat pohonné hmoty jak na čerpací stanice, bencalory, tak i ve specifických případech na místa soustředění techniky dle požadavků zákazníka,
 • cejchování průtokoměrů,
 • provádění laboratorních zkoušek kvality pohonných hmot dle požadavků zákazníka.

Dodávky pohonných látek jsou realizovány na základě jednotlivých faxových, písemných nebo e-mailových objednávek. Dodávky jsou prováděny v kvalitě dle platných norem. Součástí každé dodávky je dodací list a atest – osvědčení o jakosti, týkajícího se dodaného paliva.


Motorová paliva a topné oleje nabízené v rámci velkoobchodního prodeje:
BA 95 Super – bezolovnatý automobilový benzin
BA Optimal 95 – aditivovaný bezolovnatý automobilový benzin
BA 98 Super Plus – bezolovnatý automobilový benzin
NM třídy B, D, F – motorová nafta
Optimal Diesel – aditivovaná motorová nafta
NM třídy 2 – motorová nafta pro arktické klima
SMN 30 – směsná motorová nafta
TOLEX – topný olej extra lehký
FAME (B100) – biopalivo na bázi rostlinných olejů
Ethanol E85 – směs bezvodého lihu a benzinu BA 95 Super
Letecký petrolej JET A1


Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás:
Obchodní zástupci - velkoobchod

Kvalita pohonných hmot

Společnost Čepro prodává a vydává výhradně pohonné látky splňující požadavky předepsané národní i evropskou legislativou a normalizací. Tyto požadavky jsou dány zejména zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MPO č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot.
Výběr dodavatelů
Předpokladem plnění přísných kvalitativních požadavků je výběr dodavatelů. Společnost Čepro přijímá do své distribuční sítě pouze pohonné hmoty z produkce výrobců s implementovaným systémem jakosti, prioritně pak systémem, který je certifikován ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Technologie a logistika
Po technologické stránce je snahou společnosti Čepro držet krok s dobou a neustále průběžně aplikovat prvky inovace v praxi. Logistika přepravy a skladování pohonných hmot je řízena tak, aby byly plněny veškeré předepsané standardy i požadavky zákazníků.

Systém jakosti
Společnost Čepro má zaveden a udržován již od roku 1998 systém řízení jakosti ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001. Tento systém byl v prvních letech certifikován mezinárodně uznávanou společností Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) a nyní podléhá pravidelné recertifikaci v rámci auditu IMS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Kontrola jakosti
Interní kontrola
V rámci systému řízení jakosti je zaveden kontrolní proces zahrnující vstupní, mezioperační i výstupní kontrolu. Stavebními prvky tohoto procesu je 13 moderně vybavených laboratoří, z nichž dvě jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Další rozvoj akreditace je očekáván v brzké době.

Nezávislá kontrola
Společnost úzce spolupracuje s nezávislou laboratoří mezinárodní společnosti SGS (smluvní partner ČOI) v několika kontrolních programech: 
 • Monitoring terminálů – výstupní kvalita produktů je kontrolována v rámci společného projektu Monitoring terminálů
 • Garance přepravy – kontrola kvality pohonných hmot při přepravě paliv autocisternami,
 • Certifikovaný velkoobchod – kontrola jakosti v celém řetězci až k výdejní pistoli na čerpací stanici (více zde).
 
 
Výsledky kontroly orgánů státní správy
Jak dlouhodobě ukazují výsledky kontrol orgánů státní správy, na kvalitu produktů vydávaných společností Čepro se může zákazník spolehnout.

Aditivace motorových paliv

Aditiva se přidávají do motorových paliv za účelem zlepšení jejich kvality a užitných vlastností. V síti čerpacích stanic EuroOil je nabízen aditivovaný benzin pod obchodním názvem Optimal 95E.
Ve všeobecné praxi jsou užívány hlavně směsi několika typů aditiv, které současně ovlivňují hned několik parametrů motorového paliva. Z hlediska sféry uplatnění dělíme aditiva podle použití do automobilových benzinů a motorových naft. Pro benzinový motor jsou to hlavně aditiva spojená se zvyšováním hodnoty oktanového čísla benzinu, charakterizující antidetonační vlastnosti paliva. Pro naftový motor je nejdůležitější hodnota cetanového čísla motorové nafty, které obdobně jako oktanové číslo u benzinů charakterizuje vlastnosti motorové nafty při spalování ve vznětovém motoru. Tyto vlastnosti vylepšují aditiva typu zvyšovač oktanového nebo cetanového čísla.


Způsoby přidávání aditiv
Z hlediska způsobu přidávání aditiv do motorových paliv je možno rozlišovat:
 • výrobní aditivaci, která je prováděna přímo v rafinerii jako součást procesu mísení paliva. Přídavkem jsou upravovány vybrané parametry tak, aby konečný výrobek splňoval požadavky technické normy,
 • povýrobní/komerční aditivaci, kdy významné distribuční firmy provádějí aditivaci v procesu distribuce a nabízejí v síti svých čerpacích stanic konečnému zákazníkovi paliva v nadstandardní kvalitě s některými vylepšenými parametry a užitnými vlastnostmi,
 • individuální/spotřebitelskou aditivaci si provádí sám konečný spotřebitel pomocí multifunkčních přípravků, kterých je na trhu celá řada. Potřeba individuální aditivace je zpravidla vyvolána speciálními požadavky nebo mimořádnými podmínkami používání motorových paliv. V souvislosti s individuální aditivací je třeba dodržovat určité zásady – vyjasnit si, zda je nakupované palivo již aditivováno, seznámit se s účinky přídavku, s podmínkami jeho přidávání do paliva a s jeho vhodností pro příslušné vozidlo.


Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás:
Obchodní zástupci - velkoobchod

Měření a evidence zboží

Jednou z hlavních činností společnosti Čepro je přeprava a skladování pohonných hmot. Ať už se zboží přepravuje produktovodem, autocisternami nebo po železnici, v každém případě jeho manipulace podléhá přísné evidenci.
Naše postupy měření příjmu a výdeje zboží jsou v souladu s platnými metrologickými předpisy. Akreditovaná zkušebna pravidelně ověřuje a certifikuje veškerá měřidla, aby byla stále zaručena jejich přesnost. Objem zboží se vždy přepočítává na referenční teplotu 15 °C kvůli potřebě jednoznačně stanovit množství zboží bez ovlivnění aktuální teplotou.


Množství zboží se pečlivě sleduje
Proces evidence začíná už při vstupu zboží do produktovodu z rafinerií Slovnaft a České rafinérské. Na vstupech z rafinerií jsou usazena měřidla určující objem načerpaného zboží. Na toto množství je následně vystaven protokol, který obě strany vzájemně odsouhlasí. Důkladnému měření se nevyhne ani zboží, které se do skladu nebo ze skladu dopravuje po železnici, protože železniční cisterny jsou zváženy na speciálních železničních vahách.
Obdobná situace nastává při výdeji zboží na výdejních terminálech. Před odjezdem naplněné autocisterny musí dispečer výdeje ověřit, zda je konkrétní zákazník oprávněn převzít uvolněné zboží. Pokud jsou všechny údaje v pořádku, vystaví průvodní doklady, které následně i s celou autocisternou ještě jednou zkontroluje bezpečnostní služba na výstupu z areálu skladu. Celý proces výdeje zboží neustále sledují technické prostředky bezpečnostního systému.
Tím však kontrola nekončí. Každý den k určité hodině porovnávají zaměstnanci provozních středisek stav zásob s výdejem a příjmem zboží za předchozí den. Obdobnou revizi provádějí rovněž na konci každého měsíce.


Každoroční hloubková kontrola
Jednou za rok se uskuteční také hloubková inventura veškerého zboží v systému Čepra, a to na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ačkoli jsou pro nás údaje o příjmu a výdeji zboží z měřidel na vstupech a výstupech rozhodující, provádíme i měření stavu hladin přímo ve skladovacích nádržích, a to buď elektronicky, nebo manuálně. Údaje v evidenci jsou vzájemně podporované a navíc se porovnávají s informacemi uvedenými v dokladech. Je tedy naprosto vyloučené, aby v systému nekontrolovaně vznikaly větší nebo menší objemy zboží oproti evidenci.

Vystavovaní dokladů o prodeji

Společnost Čepro nabízí vyhotovení příslušných dokumentů dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních danich, dle § 5.
Principiálně jde o službu zajištění dokladů o prodeji pro dodávku z expedičních terminálů společnosti Čepro, kdy odběratel odebrané zboží k okamžiku nebo následně po vyskladnění prodává v režimu volného daňového oběhu další osobě.

V následujících přílohách je uveden smluvní rámec pro realizaci nabízené služby:
Vystavování dokladů o prodeji pro velkoobchodní partnery
Smlouva o poskytování služeb – vystavování dokladů o prodeji
příloha č. 1 – Vzor zasílaných dat

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou nedílnou součástí dokumentace povinně předávané zákazníkům. S jejich obsahem musí být prokazatelně seznámeni také všichni zaměstnanci společnosti, kteří s rafinérskými produkty přímo či zprostředkovaně manipulují.
Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, je v souladu se zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích povinna vypracovat bezpečnostní list. Tento list je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí. Bezpečnostní list umožní osobám, které zacházejí s těmito látkami nebo přípravky, přijímat příslušná opatření týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost Čepro distribuuje níže přiložené bezpečnostní listy vybraných rafinérských produktů, které podléhají uvedenému zákonu.

Bezolovnaté automobilové benziny (ČEPRO, a.s.)
Motorová nafta (ČEPRO, a.s.)
Letecký petrolej (ČEPRO, a.s.)
TOLEX – topný olej lehký extra (ČEPRO, a.s.)
Směsná motorová nafta, obsahující FAME /MEŘO/ (ČEPRO, a.s.)
FAME (ČEPRO, a.s.)
Palivo E85 (ČEPRO, a.s.)
Bezolovnaté automobilové benziny (Česká rafinérská, a.s.)
Motorová nafta (Česká rafinérská, a.s.)
Letecký petrolej (Česká rafinérská, a.s.)
Propan-butan
Topný olej extra lehký
Bezolovnaté automobilové benziny (Slovnaft a.s.)
Motorová nafta (Slovnaft a.s.)
FAME (PREOL)
FAME (OLEO)