Spolupracujte s námi

Jak na výběrová řízení?

Kdy se můžete stát naším dodavatelem?

Společnost ČEPRO, a.s. při pořizování dodávek, služeb a stavebních prací využívá postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci těchto postupů jsou výběrová řízení společnosti registrována a oznamována ve Věstníku veřejných zakázek. Výběrová řízení pro zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách jsou uveřejňována na internetových stránkách společnosti ČEPRO, a.s. s tím, že společnost při jejich zadávání vždy dodržuje základní zásady uvedené v ustanovení § 6 citovaného zákona (transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace).

Společnost ČEPRO, a.s. je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv povinna ve veřejném registru smluv uveřejňovat smlouvy a objednávky, které nenaplňují některou z výjimek z povinnosti uveřejnění ve smyslu tohoto zákona.

S ohledem na shora uvedené společnost ČEPRO, a.s. své obchodní partnery upozorňuje, že veškeré smlouvy nebo objednávky podléhající povinnosti uveřejnění v registru smluv musí být od 1. 7. 2017 učiněny výlučně v písemné formě. Smlouvy či objednávky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění.


Zároveň společnost Čepro požaduje, aby jednotliví dodavatelé, kteří se přihlašují do výběrových řízení, naplňovali následující níže deklarovaná kritéria a standardy svého chování v obchodním styku:
  • Dodavatel se zavazuje chovat tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být Dodavateli nebo Čepru přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění. Dodavatel je povinen se seznámit se základními etickými zásadami Čepra upravenými Etickým kodexemEtickým kodexem pro obchodní partnery společnsti ČEPRO, a.s. a veřejnost a zavazuje se je dodržovat při plnění závazků z této smlouvy a vzniklých na jejím základě.
  • Dodavatel je povinen mít vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
  • Je-li fyzickou osobou, Dodavatel nesmí být pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí, a je-li právnickou osobou, nesmí být pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí; je-li právnickou osobou, zavazuje se, že tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak i osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu této právnické osoby nebo jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním předpisem obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti podle tohoto předpokladu.
  • Na straně Dodavatele nesmí probíhat, nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon) a že není v likvidaci.

Podpora platformy pro transparentní veřejné zakázky

Společnost Čepro svými kroky přispívá k transparentnímu prostředí v oblasti veřejných zakázek v ČR. Jako signatář Platformy pro transparentní veřejné zakázky jsme se zavázali dodržovat její etický kodex. Naší snahou je poskytovat o vypisovaných výběrových řízeních maximum informací již v jejich průběhu.
Informace o veškerých výběrových řízeních, které vypisujeme, jsou publikovány na našem profilu zadavatele. V rámci interních postupů jsou také naši zaměstnanci motivováni k dodržování všech zákonných norem i etických pravidel, naopak v případě jejich porušení by byly aplikovány tvrdé sankce.
Jako dodavatel se v rámci všech výběrových řízení chováme zcela transparentně a neuvádíme zadavatele či další subjekty v omyl. Vnitřní systém kontroly navíc umožňuje odhalit případné podvodné jednání, vedoucí k protiprávnímu obohacení jednotlivce či skupiny nebo k získání jiného neoprávněného prospěchu na úkor zadavatele nebo dodavatele.

Normy slušného chování a etiky
Nad rámec uvedeného se společnost Čepro jako významný obchodník v oblasti pohonných hmot v České republice aktivně podílí na kultivaci celého oboru. Vlastními opatřeními či spoluprací s dalšími státními institucemi a komerčními podniky se snažíme zabránit všem druhům podvodného jednání, zejména daňovým únikům.
Zaměstnanci Čepra se hlásí ke zdravým normám slušného chování a etiky.